11°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Biloševac - transportni vod i podmorski ispust

18.02.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000019

URBROJ: 2147/01-05/2-19-0006

Makarska, 12.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD, d.o.o. Makarska, Obala kralja Tomislava 16I

- dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-izgradnju vodno-komumalne infrastrukture Makarske – uređaj za pročišćavanje  otpadnih voda  „Biloševac“ s pristupnim putem, podmorskim ispustom i transportnim vodom CS „Plišćevac“ – UPOV „Biloševac“   -

- transportni vod i podmorski ispust

       na katastarskim česticama zemlje 2928, 848/7, 848/1, 848/5, 848/4, 845/2, 845/3, 845/1, 840/2, 840/6,840/4, 838/1, 838/2, 838/3 838/4, 838/5, 838/6, 838//, 837/5, 837/12, 837/6, 837/11, 2884, 835/2, 835/3, 834/8, 837/7, 834/4, 831/1, 831/9 i čest.zgr. *62 sve k.o. Veliko Brdo

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26. veljače 2019. godine (utorak) u 09:45 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Makarske u  Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1. 

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V:D. PROČELNIKA

Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

makarska logo