11°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole: Fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja VELIKO BRDO i PODRUČJA POŽARE

16.04.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000020
URBROJ: 2147/01-05-01/2-18-0003
Makarska, 16.04.2018.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODOVOD d.o.o., HR-21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- fazno građenje (7 faza) građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja VELIKO BRDO i PODRUČJA POŽARE
na katastarskim česticama položenim u k.o. Veliko Brdo i k.o. Makarska-Makar.


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26. travnja 2018. godine (četvrtak) u 09,00 sati, na lokaciji, Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, II. kat, soba br. 19.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VODITELJ ODSJEKA
Dragan Srzić, dipl.ing.arh.

 

 

 

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča, ovdje
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje
 

makarska logo