14°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole:Rekonstrukcija(nadogradnja) stambene građevine na kat.čest.zem. 666/4 k.o. Veliko Brdo

06.12.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000101

URBROJ: 2147/01-05/2-18-0005

Makarska, 03.12.2018.

 

-     Zlata Puharić ud. Ante, Makarska (nepoznata adresa)

-     Mirjana Radić pok. Ante (nepoznata adresa)

-     Vanja Marić pok. Ante (nepoznata adresa)

-     Ivan Puharić, Makarska (nepoznata adresa)

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STOJAN TOKIĆ, 8280 Kreuzlingen,Švicarska,  Sonnenstr 48

- dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

-     rekonstrukciju (nadogradnju) stambene građevine na kat.čest.zem. 666/4 k.o. Veliko Brdo u Velikom Brdu.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14. prosinca 2018. godine (petak) u 10:00 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat).  

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

 

 

V.D. PROČELNIKA

Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela,

2.   Mrežna stranica,

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje.

makarska logo