20°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole: Rekonstrukcija(nadogradnja i promjena namjene) postojeće građevine na građ.čest.zem. 2208/2 k.o. Veliko Brdo

06.12.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000033

URBROJ: 2147/01-05/2-18-0008

Makarska, 03.12.2018.

 

 

- Anka Vrcan pok. Filipa (nepoznata adresa)

- Milivoj Gojak pok. Petra (nepoznata adresa)

- Zdravko Gojak pok. Petra (nepoznata adresa)

- Mila Gojak ud. Ivana (nepoznata adresa)

- Ivo Gojak pok. Bože (nepoznata adresa)

- Matija Gojak ud.pok. Joze (nepoznata adresa)

- Kate Gojak pok. Joze (nepoznata adresa)

- Marija Andrijašević žena Marina (nepoznata adresa)

- Denis Gojak (nepoznata adresa)

- Zoran Gojak (nepoznata adresa)

- Valentina Gojak (nepoznata adresa)

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TONČI BAŠKOVIĆ, MAKARSKA, LIČKA 2

- dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

-     rekonstrukciju, (nadogradnju i promjenu namjene) postojeće građevine na građevnoj čestici oznake kat.čest.zem. 2208/2 k.o Veliko Brdo u Velikom Brdu.                     

II.   Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. prosinca 2018. godine (utorak) u 10:00 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat).  ,

III.      Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

 

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

 

V.D. PROČELNIKA

Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela,

2.   Mrežna stranica,

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje.

makarska logo