31°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Prometnice unutar UPU-a Zelenka 2

13.09.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000018

URBROJ: 2147/01-05-01/1-19-0004

Makarska, 12.09.2019.god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1

- dostavlja se

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija - lokacijska dozvola za

-     zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava - prometnice unutar UPU-a Zelenka 2,

na katastarskim česticama k.č.z. 1354/4, k.č.z. 1354/5, k.č.z. 1372/1, k.č.z. 1372/5, k.č.z. 1373/1, k.č.z. 1373/2, k.č.z. 1373/3, k.č.z. 1374, k.č.z. 1377/1, k.č.z. 1377/2, k.č.z. 1379/1, k.č.z. 1381/1, k.č.z. 1382, k.č.z. 1383, k.č.z. 1385, k.č.z. 1386, k.č.z. 1388, k.č.z. 1403, k.č.z. 1404, k.č.z. 1405, k.č.z. 1406, k.č.z. 1407/2, k.č.z. 1407/3, k.č.z. 1408 i k.č.z. 5288 (zemljišno - knjižne oznake č.z. 1648, č.z. 1746, č.z. 1747, č.z. 1748/1, č.z. 1748/2, č.z. 1749/1, č.z. 1749/2, č.z. 1750, č.z. 1751/3, č.z. 1753, č.z. 1755/1, č.z. 1755/2, č.z. 1756/5, č.z. 1756/6, č.z. 1757/1, č.z. 1757/2, č.z. 1757/3, č.z. 1758/1, č.z. 1763 i č.z. 2104/1), sve k.o. Makarska - Makar.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, soba 18/II kat.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Katarina Kostanić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

makarska logo