6°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Polaganje kabela KB 20 kV od položenog kabela iz trafostanice TS 110/35/10(20) kV MAKARSKA do trafostanice TS 10/04 kV HOTEL PLAŽA

11.01.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000121
URBROJ: 2147/01-05-01/2-18-0002
Makarska, 11.01.2018.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-21000 Split, Poljička cesta 73
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava - polaganje kabela KB 20 kV od položenog kabela iz trafostanice TS 110/35/10(20) kV MAKARSKA do trafostanice TS 10/04 kV HOTEL PLAŽA,
preko katastarskih čestica, sve k.o. Makarska-Makar: 530, 5291, 582/1, 5299/1, 5301, 5303, 2776/2, 2777/1, 2779/4, 2797/1, 2786/1, 2798, 2820, 2858, 2860, 2861, 2862, 2917, 2921/1, 2918/1, 2921/2,


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. siječnja 2018. godine (utorak) u 10,30 sati, na lokaciji, Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, II. kat, soba br 19.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VODITELJ ODSJEKA
Dragan Srzić, dipl.ing.arh.

 

 

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje
 

makarska logo