19°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izgradnja pješačkog pothodnika na D8 na predjelu ˝MOČA˝ u Makarskoj

16.01.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000132
URBROJ: 2147/01-05-01/1-18-0003
Makarska, 16.01.2018.god.

 


- KARMELA PIRAK ANTINA
- OBRENA PIRAK ANTINA
- PERE KATIĆ SIN VJEKOSLAVA
- OLGA KATIĆ
- IVICA URSIĆ rođ STIPIČEVIĆ
- OBREN PIRAK (OBREN JOHN) pok ANTE
- KARMELO PIRAK pok ANTE

 


Predet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD MAKARSKA, HR-21300 MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1
- dostavlja se

 


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- izgradnju pješačkog pothodnika na D8 na predjelu ˝MOČA˝ u Makarskoj
na katastarskim česticama k.č.z. 5299/1, k.č.z. 5299/2, k.č.z. 3435/2, k.č.z. 3436/5, k.č.z. 3436/1, k.č.z. 3435/1 i k.č.z. 3196, sve k.o. Makarska - Makar.


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.01.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, soba 18/II kat.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 


VIŠI STRUČNI SURADNIK
Katarina Kostanić, dipl.ing.građ.

 


DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.
 

makarska logo