4°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izgrađena stambena zgradu na dijelu kat.čest. zem.2251 dijelu kat.čest.zem. 2250/1 k.o. Veliko Brdo u Velikom Brdu

09.01.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo


KLASA: UP/I-350-05/17-05/000039
URBROJ: 2147/01-05/2-18-0004
Makarska, 09.01.2018.

 


- VRCAN ANTE pok. Ilije (nepoznata adresa)
- VRCAN MATE pok. Ilije (nepoznata adresa)
- VRCAN ZORKA ud. Marinka (nepoznata adresa)
- VRCAN ANTE pok. Marinka (nepoznata adresa)
- VRCAN DARINKA ud. Marina (nepoznata adresa)
- GAĆE TONKA ž.Ivana rođ Vrcan (nepoznata adresa)
- TEROVIĆ NEDJELJKA rođ. Vrcan (nepoznata adresa)
- NEMČIĆ GORDANA ž. Vlade rođ. Vrcan (nepoznata adresa)
- GOJAK SLOBODAN pok. Mije (nepoznata adresa)
- GOJAK MILKA ž. Ivana rođ. Vrcan (nepoznata adresa)
- NEMČIĆ DJANINA ž. Jure rođ. Vrcan (nepoznata adresa)
- VRCAN JELE pok. Ante (nepoznata adresa)

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ALMA GREBO, VELIKO BRDO, VELIKO BRDO 120A
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- Izgrađenu stambenu zgradu na dijelu kat.čest. zem.2251 dijelu kat.čest.zem. 2250/1 k.o. Veliko Brdo u Velikom Brdu.


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.siječnja 2018. godine (utorak) u 09:30 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat).

 


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


V.D. PROČELNIKA
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 


DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.
 

makarska logo