18°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Izdavanje lokacijske dozvole za građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - kanalizacijska mreža istočnog dijela Makarske(Volicija)

04.12.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003

URBROJ: 2147/01-05-01/1-19-0004

Makarska, 04.12.2019.god.

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD, d.o.o., HR-21300 Makarska, Vrgorska 7a

- dostavlja se

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - kanalizacijska mreža istočnog dijela Makarske (Volicija)

na katastarskim česticama k.č.z. 4880/2, k.č.z. 4880/6, k.č.z. 4880/7, k.č.z. 4887, k.č.z. 4888, k.č.z. 4893, k.č.z. 4894/1, k.č.z. 4900, k.č.z. 4902, k.č.z. 4903, k.č.z. 4961, k.č.z. 4962, k.č.z. 4966, k.č.z. 4971, k.č.z. 4973, k.č.z. 4974, k.č.z. 4975/1, k.č.z. 4975/2, k.č.z. 4977, k.č.z. 4992, k.č.z. 5076, k.č.z. 5277/1, k.č.z. 5299/1, k.č.z. 5300/4, k.č.z. 5323 i k.č.z. 5324, sve k.o. Makarska - Makar.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2019. godine u 09:30 sati, na lokaciji - Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, soba 18/II kat.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Katarina Kostanić, dipl.ing.građ.

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravnog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

makarska logo