18°C weather icon

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Građenje građevine stambene namjene i bazena na području k.o. Makarska-Makar

29.08.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000015

URBROJ: 2147/01-05/2-18-0005

Makarska, 24.08.2018.

 

Ø  Marin Mendeš, Makarska(nepoznata adresa)

Ø  Ante Mendeš pok. Andrije (nepoznata adresa)

Ø  Kate Mendeš pok. Andrije (nepoznata adresa)

Ø  Marija Mendeš ud.pok. Andrije (nepoznata adresa)

Ø  Ante Mendeš pok. Mije (nepoznata adresa)

Ø  Tonka Mendeš ud. Marina (nepoznata adresa)

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FRANJO PAVKOVIĆ,TRN,BiH, Zavoznik bb

- dostavlja se

 

 

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-  građenje građevine stambene namjene i bazena na građevnoj čestici oznake kat.čest.zem. 9/2( zemljišnoknjižne oznake č.z.1834/29) k.o. Makarska-Makar.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11. rujna 2018.godine (utorak) u 10:30 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat) .  

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.    

 

 

                                                                                       v.d. PROČELNIKa   

                                                                                  Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela,

2.   Mrežna stranica,

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje.

makarska logo