6°C weather icon

Javni poziv za sufinanciranje uspostave hotspot lokacija

25.02.2013.

24.2.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
objavljuje
J A V N I     P O Z I V


za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja slobodnog
pristupa internetu u turističkim destinacijama HOTSPOT CROATIA
u 2013. godini
I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva turizma za:
a) sufinanciranje uspostave hotspot lokacija odnosno točaka bezičnog besplatnog interneta na turistički frekventnim otvorenim površinama koje nude javne turističke sadržaje, a u radijusu do 500 metara obuhvaćaju veći broj objekata ugostiteljske i dr. turističke ponude (npr. hotele i dr. smještajne objekte, restorane i barove, muzeje, galerije, povijesne lokalitete itd.)
b) Ministarstvo zadržava pravo da u slučaju neiskorištenih sredstava za uspostavu hotspot lokacija, preostali iznos dodijeli za korištenje i održavanje hotspot lokacija u 2013. godini.

II. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

III. Cjeloviti tekst Programa i obrazac Zahtjeva – HS/13 su sastavni dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr.

IV. Prijava mora sadržavati:
a) popunjen obrazac zahtjeva (HS/13) koji se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr),
b) dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva,
c) potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
d) opis projekta (idejni projekt ili slična dokumentacija, osnovni tehnički podaci za kandidirane hotspot lokacije, sadašnje stanje i planirani rokovi za realizaciju projekta po pojedinim hotspot lokacijama),
e) troškovnik provedbe projekta,
f) financijski plan projekta s izvorima sredstava.
Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.


V. Stručna radna skupina, koju imenuje predsjednik povjerenstva, obrađuje zaprimljene projekte/zahtjeve te priprema nacrt prijedloga Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. Povjerenstvo, kojeg imenuje ministar, utvrđuje na temelju evidencije stručne radne skupine prijedlog Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava te ga dostavlja ministru radi donošenja odluke. Ministar donosi Odluku o odabiru projekata, odnosno korisnika 2
bespovratnih sredstava s iznosima po pojedinom projektu/korisniku s kojima se sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Sastavni dio ugovora je bjanko zadužnica na iznos odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika, a koju korisnik dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava za slučaj njihovog nenamjenskog korištenja (Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice NN 115/12). Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.

VI. Pri odluci o dodjeli sredstava uzimati će se u obzir sljedeći kriteriji:
a) broj ostvarenih turističkih noćenja tijekom 2012. godine u jedinici lokalne samouprave,
b) broj objekata ugostiteljske i dr. turističke ponude na pojedinim predloženim hotspot
lokacijama u radijusu do 500 metara (npr. hoteli i dr. smještajni objekti, restorani i barovi, muzeji, galerije, povijesni lokaliteti itd.),
c) financijski udjel drugih zainteresiranih subjekata javnog i privatnog sektora,
d) sadašnja faza realizacije uspostave hotspot lokacije (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima).

VII. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije projekta kao i kontrolu namjenski utrošenih sredstava.

VIII. Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 ZAGREB, Prisavlje 14, s naznakom:
„Prijava na javni poziv – HOTSPOT CROATIA – ne otvaraj“
IX. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se uzimati u obzir.
X. Javni poziv otvoren je od dana objave u Narodnim novinama do 15. ožujka 2013. godine.


KLASA: 334-08/13-04/1
URBROJ: 529-05/13-2
Zagreb, 15. veljače 2013.
makarska logo