19°C weather icon

Javni poziv za sufinanciranje kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija

25.02.2013.

26.2.2013.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
objavljuje
J A V N I      P O Z I V


za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava manifestacijama temeljem
Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u
funkciji razvoja turizma u 2013. godini


1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija.


2. Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu organizatori manifestacija:
- jedinice lokalne samouprave
- jedinice područne (regionalne) samouprave
- turističke zajednice
- nacionalni sportski savezi
- umjetničke organizacije
- zadruge
- trgovačka društva
- javne ustanove
- ustanove u kulturi
- obrti
Subjekti koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Ministarstvu turizma ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva ne mogu se prijaviti u tekućoj godini.


3. Cjeloviti tekst Programa, obrazac Zahtjeva – MF/13 te obrazac IP/13 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr .


4. Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- popunjen obrazac zahtjeva MF/13 koji se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva www.mint.hr
- opis projekta
- troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima sredstava
- dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije
- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)
- popunjen obrazac IP/13 podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama i poticajima u razdoblju od tri godine s podacima o programima odnosno projektima u okviru kojih su odobrene potpore
Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva.


5. Stručna radna skupina, koju imenuje predsjednik povjerenstva, obrađuje zaprimljene projekte/zahtjeve te priprema nacrt prijedloga Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. Povjerenstvo, kojeg imenuje ministar, utvrđuje na temelju evidencije stručne radne skupine prijedlog Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava te ga dostavlja ministru radi donošenja odluke. Ministar donosi Odluku o odabiru projekata, odnosno korisnika bespovratnih sredstava s iznosima po pojedinom projektu/korisniku s kojima se sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Sastavni dio ugovora je bjanko zadužnica na iznos odobrenih sredstava solemnizirana od strane javnog bilježnika, a koju korisnik dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava za slučaj njihovog nenamjenskog korištenja (Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice NN 115/12). Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.


6. Pri odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:
- karakter manifestacije
- dodatni turistički sadržaji i popratna događanja manifestacije
- imidž mjesta i broj posjetitelja/medijska pokrivenost
- mjesto i vrijeme održavanja manifestacije
- trajanje manifestacije
- sudjelovanje drugih subjekata u organizaciji i financiranju manifestacije
- sociokulturni učinci
- ekonomsko – turistički učinci


7. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije projekta kao i kontrolu namjenski utrošenih sredstava.
8. Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv- MANIFESTACIJE- ne otvaraj“.
9. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se uzimati u obzir.
10. Javni poziv je otvoren do 08. ožujka 2013.g.KLASA: 334-05/13-12/14
URBROJ: 529-05-13-2
Zagreb, 11. veljače 2013.
makarska logo