4°C weather icon

Javni poziv za prijavu manifestacija

17.03.2013.

18.3.2013.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini na sljedećem linku-
http://www.mps.hr/default.aspx?id=9168.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, p.p. 1034
Telefax: (01) 610 6909

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija („Narodne novine, 20/13) Ministarstvo poljoprivrede, objavljuje


Javni poziv
za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini


1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za organizaciju manifestacija u 2013. godini iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede koje se održavaju na području Republike Hrvatske i to za:
 znanstveno-stručne skupove
 gospodarske manifestacije
 lokalno-tradicijske manifestacije

2. KORISNICI SREDSTAVA SUFINANCIRANJA

Korisnici potpore (organizatori manifestacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj su:
 za znanstveno-stručne skupove: obrazovne, znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.
 za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, savezi udruga, zadruge, zadružni savezi, lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG-ovi), Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi.
 za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi i udruge (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija.)

3. VRIJEME OTVORENOSTI JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvara se danom objave u Narodnim Novinama.
Ministarstvo raspisuje Javni poziv jednom godišnje za prikupljanje prijava u tri kruga, i to:
– u I. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja tekuće godine,
- u II. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza tekuće godine,
- u III. krugu, za manifestacije koje se održavaju u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine.


4. OBVEZNI OBRASCI I POPRATNA DOKUMENTACIJA

A) PROPISANI OBRASCI
• Prijava za dodjelu potpore
• Troškovnik planiranih prihoda i rashoda
• Životopis odgovorne osobe
• Zahtjev za isplatu
• Prikaz financijskih troškova
• Izvješće o održanom znanstveno-stručnom skupu
• Izvješće o održanoj lokalno-tradicijskoj manifestaciji
• Izvješće o održanoj gospodarskoj manifestaciji
• Potpisna lista izlagača za gospodarsku manifestaciju

B) OBVEZNA DODATNA DOKUMENTACIJA
• Preslika potvrde o OIB-u (osobnom identifikacijskom broju) odgovorne osobe
(za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Preslika izvatka iz sudskog registra ili registra udruga, ili drugi dokument koji
dokazuje pravnu osobnost (registraciju) ovisno o organizacijskom obliku organizatora, ne starija od 3 mjeseca od datuma prijave (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od
30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za plaćanje)
(za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Preslika Ugovora s bankom iz kojeg je vidljiv broj žiro računa podnositelja zahtjeva
ili Potvrda banke o žiro računu (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog
zavoda za statistiku (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Najmanje tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan uz održanu manifestaciju
(za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)

• Program manifestacije (za: znanstveno-stručni skup, gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Preslika original liste sudionika za znanstveno-stručni skup ovjerena od strane
organizatora (za: znanstveno-stručni skup)
• Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa u obliku publikacije (za: znanstveno-stručni skup)
• Izlaganja (prezentacije) i zaključci isključivo na CD-u (samo za znanstveno-stručne
skupove) (za: znanstveno-stručni skup)
• Preslika prijave nadležnoj Policijskoj Upravi održavanja manifestacije ili preslika
odobrenja JLS/Grada Zagreba za održavanje manifestacije (za: gospodarsku manifestaciju, lokalno-tradicijsku manifestaciju)
• Katalog izlagača (ime i prezime, adresa, vrsta proizvoda) (za: gospodarsku manifestaciju)

Detaljne upute o tome kako se prijaviti, odnosno, kako podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava mogu se pronaći u Uputama za prijavitelje koje su, zajedno s propisanim obrascima, objavljene na www.mps.hr.


5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Organizator manifestacije Ministarstvu poljoprivrede podnosi „Prijavu za dodjelu potpore“ kojom najavljuje održavanje manifestacije.
Prijava za dodjelu potpore podnosi se najmanje 7 dana, a najviše 30 dana prije dana održavanja manifestacije.
Organizator manifestacije nakon održane manifestaciji podnosi „Zahtjev za isplatu”.
Zahtjev za isplatu podnosi se u roku do 20 dana nakon dana održavanja manifestacije.

Iznimno za manifestacije koje su održane tijekom mjeseca siječnja i veljače 2013. godine, organizatori manifestacija će Ministarstvu poljoprivrede dostaviti objedinjenu dokumentaciju: Prijavu za dodjelu potpore i Zahtjev za isplatu ovisno o kategoriji manifestacije.


6. ISPLATA SREDSTAVA
Po završenoj administrativnoj kontroli Ministarstvo poljoprivrede u roku od 30 dana po zaprimanju pisanim putem obavještava podnositelje na Javni poziv o odbijanju Prijave za dodjelu potpore i Zahtjeva za plaćanje uz obrazloženje.
Na prijedlog Povjerenstva za administrativnu kontrolu ministar u roku od 30 dana od dana isteka roka za pojedino razdoblje donosi Odluku o dodjeli potpore te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku.
S korisnicima kojima je odobrena novčana potpora Ministarstvo poljoprivrede sklapa Ugovor o dodjeli potpore za organizaciju manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2013. godini.
Ministarstvo vrši isplatu potpore na žiro-račun korisnika u roku od 60 dana od donošenja Odluke o dodjeli potpore.

7. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Organizator manifestacije podnosi Prijavu za dodjelu potpore (uključujući i prateću dokumentaciju) i Zahtjev za isplatu (uključujući i prateću dokumentaciju) isključivo poštom preporučeno s povratnicom, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje
Ulica grada Vukovara 78, p.p. 1034
10 000 Zagreb
„Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija u 2013. godini“
“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”
makarska logo