20°C weather icon

JAVNI POZIV za povjeravanje poslova organizacije "Makarskog zimskog karnevala 2019."

28.12.2018.

             Na temelju 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske, dana 28. prosinca 2018. godine, raspisuje

 
JAVNI POZIV
za povjeravanje poslova organizacije "Makarskog zimskog karnevala 2019."
 
I.
            Na Javnom pozivu za povjeravanje posla organizacije manifestacije "Makarski zimski karnevala 2019." (u nastavku teksta: Javni poziv) mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog Javnog poziva.
 
II.
            Makarski zimski karneval 2019. (u nastavku teksta: Karneval) mora imati najmanje 2 (slovima: dva) javna događanja:
1.      Dječji karneval,
2.      Veliki zimski karneval.
 
III.
            Uz događanja iz prethodnoj točci Organizator je dužan:
1.      osigurati krafne za sudionike Dječjeg karnevala,
2.      organizirati večeru i ples nakon Velikog zimskog karnevala,
3.      po potrebi osigurati smještaj za sudionike iz udaljenih mjesta,
4.      osigurati rasvjetu i razglas za sva događanja,
5.      obaviti sve ostale potrebne radnje za sigurno i legalno održavanje Karnevala.
 
IV.
            Grad Makarska osigurati će financijska sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna (slovima: četrdeset tisuća kuna) za sufinanciranje Karnevala.
 
V.
            Ponuditelj je slobodan u svojoj ponudi predstaviti program karnevala koji premašuje iznos iz točke IV. ovog Javnog poziva, koji Grad Makarska planira za organizaciju Karnevala i u tom slučaju je dužan prekoračenje financirati iz vlastitih izvora (sponzorska sredstva i sl.).
 
VI.
            Grad Makarska će odabranom organizatoru osigurati i dopustiti bez naknade korištenje:
·         javne površina za potrebe karnevalskih povorka - Ulica kralja Petra Krešimira IV, Ulica kralja Zvonimira i Obala kralja Tomislava, na kojoj će se Karneval odvijati,
·         montažne pozornice Grada Makarske.
 
VII.
            Ponuda mora sadržavati:
·         detaljan opis programa organizacije programa iz kojeg je razvidno kako će se
Karneval odvijati, koliko je planiranih skupina, sudionika,
·         financijski plan,
·         plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti,
·         plan animacije sudionika,
·         poslovne reference odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije
sličnih manifestacija u posljednje 3 godine,
·         presliku izvatka iz sudskog ili drugog relevantnog registra ne starijeg od 30 dana od dana objave Javnog poziva (ponuditelj mora biti registriran za usluge iz Javnog poziva),
·         podmirene obveze prema Gradu Makarskoj.
 
VIII.
            Ponude s pripadajućom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici i s naznakom
„NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZBOR ORGANIZATORA KARNEVALA"
osobno u Pisarnici Grada Makarske, ili putem pošte preporučenom
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
Makarska
 
IX.
            Rok za podnošenje ponude je 17. siječnja 2019. godine.
 
X.
            Nepotpune i nepravovremene pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje.
 
XI.
            Odluka o odabiru organizatora Karnevala Grad Makarska donijet će u primjerenom roku.
 
XII.
            Grad Makarska zadržava pravo ne izvršiti izbor bilo koje od pristiglih ponuda.
 
XIII.
            Grad Makarska će s odabranim organizatorom zaključiti Ugovor o ustupanju organizacije Karnevala, te regulirati sva međusobna prava i obveze.
 
XIV.
            Sve dodatne informacije o sudjelovanju na Javnom pozivu ponuditelji mogu dobiti na telefon Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske:
021 608 415 ili na e-mail: drustvene.djelatnosti@makarska.hr.
 
 
KLASA: 610-02/18-01/39
URBROJ: 2147/01-06/3-18-1
Makarska, 28. prosinca 2018.                                                                      
                                                                                 
                                                                       Gradonačelnik
                                                                       Jure Brkan, dipl.oec.
makarska logo