16°C weather icon

Javni poziv za 'Poduzetništvo u kulturi' za 2012. godinu

02.05.2012.

3.5.2012.

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta raspisalo je Javni poziv za 'Poduzetništvo u kulturi' za 2012. godinu. Rok za podnošenje prijava je 28. svibnja.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09).

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva kulture prema utvrđenim namjenama u Projektu 'Poduzetništvo u kulturi' za 2012. godinu.

Ministarstvo poduzetništva i obrta poziva

- subjekte malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrte, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)
- ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- samostalne umjetnike, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)

da dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava koja se odobravaju kao državne potpore male vrijednosti.

II.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se temeljem „Poduzetničkog impulsa – Plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu“ (KLASA: 311-01/12-01/50, URBROJ: 516-11-01-01/1-12-1), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (NN 24/12).

Najniža pojedinačna potpora je 20.000,00 kuna, a najviša pojedinačna potpora je 100.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova.

III.
Uvjeti, kriteriji i dozvoljene namjene za odobravanje sredstava utvrđeni su u Projektu „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu. Podnositelji zahtjeva, radi dodjele bespovratnih sredstava obvezni su dostaviti:
ispunjeni Obrazac prijave PuK/2012
dokumentaciju propisanu Projektom
ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti.


Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu, Obrazac prijave PuK/2012 i Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr, odnosno isti se podižu u pisarnici Ministarstva poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

IV.
Dostavljene zahtjeve razmatra zajedničko Povjerenstvo Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva kulture. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donose ministar poduzetništva i obrta i ministrica kulture temeljem prijedloga Povjerenstva.
Informacije o zaprimljenim zahtjevima objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr.

Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo provedbe izmjena i dopuna Projekta i produljenja roka ovog Javnog poziva.

Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta nakon zaključenja Projekta.

V.
Područja u kulturi koja se potiču ovim Projektom su sljedeća: glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjiga i nakladništvo, likovne umjetnosti, nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, kulturno-umjetnički amaterizam, investicije, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, muzejsko-galerijska djelatnost te filmska djelatnost.

Prilikom donošenja prijedloga za dodjelu sredstava Povjerenstvo će uzeti u obzir sljedeće poslovne aktivnosti:
- ulaganje u nove tehnologije u kulturnim djelatnostima
- ulaganje u znanje za stručno usavršavanje
- ulaganje u marketing kulturnih projekata.

VI.
Obveze korisnika su da bespovratna sredstva iskoristi prema namjenama i da u ugovorom utvrđenom roku dostavi Ministarstvu koje je davatelj potpore Izvještaj o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode u Izvještaju.

Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo kulture zadržavaju pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.

VII.
Zahtjevi se dostavljaju Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ za 2012. godinu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatni info telefon 0800/234-505.

VIII.
Neće se razmatrati zahtjevi:
s nepotpunim podacima i dokumentacijom
koji se ne dostave u roku
zahtjevi podnositelja koji nisu pravdali sredstva odobrena prethodnih godina ili koji su koristili sredstva nenamjenski.

IX.
Javni poziv traje od dana objave u dnevnim novinama do zaključno 28. svibnja 2012. godine.
makarska logo