7°C weather icon

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Makarske

07.03.2017.

Na temelju članaka 7. Stavak 2. Odluke o autotaksi prijevozu („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/16 i 10/16) i članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole

za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Makarske

 

1. Objavljuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje jedne (1) dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: Dozvola) na području Grada Makarske na vrijeme od pet (5) godina.

 

2. Dozvola se može izdati pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Makarske, po načelu jedna Dozvola za jedno vozilo.

 

3. Pravna ili fizička osoba-obrtnik može imati samo 1 (jednu) Dozvolu.

 

4. Visina godišnje naknade za izdavanje Dozvole iznosi 3.500,00 kn (tri tisuće i petsto kuna), koji iznos se uplaćuje u korist Proračuna Grada Makarske.

 

5. Zahtjev za izdavanje Dozvole podnosi se na posebnom Obrascu s potrebnom dokumentacijom na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Obala Kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, u zatvorenoj omotnici, s naznakom Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za izdavanje Dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza - „NE OTVARAJ“.

           

6. Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti i slijedeću dokumentaciju:  

·      dokaz da ima sjedište/prebivalište na području Grada Makarske,

·      važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i pripadajući izvod iz

     licencije za vozilo,

·      dokaz da ima registrirano motorno vozilo (bijele boje) u vlasništvu, zakupu ili   

     leasingu, koje ispunjava uvjete propisane Odlukom o autotaksi prijevozu i   

     posebnim propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz i prijevoz za

     vlastite potrebe.

·      dokaz da ima položen ispit, odnosno da ima zaposlenog vozača s položenim

     ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim,

     turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima Grada

     Makarske,

·      potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske, ne stariju

                        od 30 dana, iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva nema dospjelog                             

                        dugovanja prema Gradu Makarskoj po bilo kojoj osnovi, 

·      potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, iz koje je razvidno da   

     podnositelj zahtjeva nema dospjelog dugovanja prema Državnom proračunu

     Republike Hrvatske, 

·      izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o neposjedovanju dozvole za autotaksi

     prijevoz na području Splitsko-dalmatinske županije za autotaksi vozilo za

     koje traži dozvolu Grada Makarske,

·      presliku prometne dozvole za vozilo za koje podnosi zahtjev za izdavanje

     Dozvole,

·      cjenik usluge autotaksi prijevoza,

·      izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izdavanja dozvole predočit će se izvornici.

Prijevoznik u zahtjevu za izdavanje Dozvole navodi za koje vozilo traži Dozvolu (tip vozila, registarsku oznaku vozila, te broj šasije vozila).

 

Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost autotaksi prijevoza i koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/16 i 10/16), te imaju sjedište/prebivalište na području Grada Makarske. 

 

7. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva na službenim internetskim stranicama Grada Makarske, u sredstvima javnog priopćavanja, te na oglasnoj ploči Grada Makarske.

 

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi će se odbaciti.

 

8. Svi zaprimljeni zahtjevi koji su potpuni i pravodobni boduju se sa 100 bodova. Ukoliko je broj zaprimljenih zahtjeva veći od broja Dozvola koje se izdaju, pristupit će se izradi liste prvenstva bodovanjem pojedinih kriterija. Listu prvenstva izrađuje Povjerenstva za provedbu javnog poziva koje imenuje Gradonačelnik, a čine ga predsjednik i dva člana.

 

Kriteriji koji se dodatno boduju i broj bodova koji im se dodjeljuje su:

1. vozilo za koje se izdaje Dozvola je hibrid ili vozilo na električni pogon

    (ekološki kriterij) – 10 bodova.

2. godina proizvodnje vozila (starosni kriterij):

a)    tekuća godina (godina proizvodnje vozila je godina u kojoj se dozvola

     traži) – 10 bodova

b)   za svaku prethodnu godinu proizvodnje daje se bod manje, dok se

     vozilo staro 10 godina i više dodatno ne boduje.

 

Redoslijed na listi prvenstva utvrđuje se na osnovu ukupnog zbroja bodova na način da podnositelj zahtjeva s većim brojem bodova ima prvenstveno pravo na Dozvolu u odnosu na podnositelja zahtjeva s manjim brojem bodova.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na listi prvenstva, prednost ima podnositelj zahtjeva koji je ranije podnio zahtjev.

 

Lista prvenstva se objavljuje na web stranici Grada Makarske.

 

Podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo za izdavanje Dozvole dužan je prije izdavanja iste uplatiti iznos od 200,00 kuna za troškove njezina izdavanja u korist Proračuna Grada Makarske.

 

 

KLASA: 340-05/17-01/1

UR.BR: 2147/05-04-12/1-17-1

Makarska, 06. ožujka 2017.g.

                                                                                                                                                                                                                                                                      GRADONAČELNIK

 

                                                                                                                       Tonći Bilić, ing.

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

 

 

 

 

 

makarska logo