27°C weather icon

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje grobnih mjesta na mjesnom groblju Veliko Brdo

27.04.2017.

Na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima  i postupku za davanje na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju u Velikom Brdu  (Glasnik Grada Makarske, br. 8/2017.), Zaključka o davanju na korištenje grobnih mjesta koja su izgrađena kao obiteljska grobnica i grobnih mjesta koja su izgrađena kao grobnice za urne na groblju u Velikom Brdu (Glasnik Grada Makarske, br. 8/2017.) gradonačelnik Grada Makarske objavljuje,

  

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje grobnih mjesta na mjesnom groblju

Veliko Brdo

 

I.

     I.    Ovim Javnim pozivom  objavljuje se podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje, na neodređeno vrijeme, grobnih mjesta na mjesnom groblju u Velikom Brdu i to:

-        155 grobnih mjesta – izgrađenih obiteljskih grobnica i

-            4 grobnice za urne.

 

           Zahtjevi se podnose na posebnom Obrascu koji se može preuzeti na portirnici  zgrade Grada Makarske ili na www.makarska hr.

 

           Visina naknade za davanje na korištenje grobnog mjesta - izgrađene obiteljske grobnice iznosi 35.000,00 kn

 

          Visina naknade za davanje na korištenje grobnog mjesta-grobnice za urne iznosi 27.000,00 kn

 

         Podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo za dobivanje na korištenje grobnog mjesta

 – izgrađene obiteljske grobnice  na ime predujma plaća 15.000,00 kn, dok se za davanje na korištenje  grobnog mjesta-grobnice za urne plaća predujam u iznosu od 11.000,00 kn .

 S osobama koje su uplatile predujam sklapa se Predugovor.

 

        Nakon izgradnje obiteljskih grobnica i grobnica za urne s potpisnicima Predugovora sklapa se konačni Ugovor o davanju na korištenje grobnog mjesta  po  plaćanju preostalog  iznosa naknade.

                                                                    II.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje grobnih  mjesta izgrađenih obiteljskih grobnica i grobnih mjesta za urne  na mjesnom groblju u Velikom Brdu ima hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada Makarske, koji nema grobno mjesto na području Grada Makarske, kao i podnositelj zahtjeva čiji članovi obitelji koriste tuđe grobno mjesto koje im je privremeno ustupljeno.

 

Članovi obitelji podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre podnositelja zahtjeva, pastorčad i posvojenici, roditelji te druge osobe koje je po zakonu  dužan uzdržavati.

 

 

 

 

III.

            

         KRITERIJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

 

Broj godina zadnjeg prebivališta na području Grada Makarske, kao kriterij za davanje na korištenje grobnog mjesta, određuje se na način da se svaka godina prebivališta podnositelja zahtjeva na području Grada Makarske boduje s jednim (1) bodom, bez obzira na broj mjeseci prebivališta u godini.

IV.

 

                               ODREĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE

                NA KORIŠTENJE    GROBNOG MJESTA – LISTA REDA PRVENSTVA

 

Na temelju ostvarenog broja bodova, prema kriteriju prebivališta na području Grada Makarske, utvrđuje se lista reda prvenstva za davanje na korištenje grobnog mjesta, na način da podnositelji zahtjeva s više godina prebivališta na području Grada Makarske imaju prednost za dobivanje na korištenje grobnog mjesta u odnosu na podnositelje zahtjeva koji imaju manji broj godina prebivališta na području Grada Makarske.

 

         Ako ima više podnositelja zahtjeva nego raspoloživih grobnih mjesta ili ako je više podnositelja zahtjeva ostvarilo jednaki broj bodova, prednost za davanje na korištenje grobnog mjesta ima podnositelj zahtjeva koji ima duže zadnje prebivalište na području naselja Veliko Brdo.

 

Ako ima više podnositelja zahtjeva s istim brojem bodova po kriteriju prebivališta na području Grada Makarske, a svi imaju prebivalište na području naselja Veliko Brdo, prednost ima podnositelj zahtjeva koji je zahtjev ranije podnio.

 

V.

.

            Zahtjevi za davanje na korištenje grobnog mjesta podnose se na posebnom Obrascu.

 

Uz obrazac iz prethodnog stavka prilaže se potrebna dokumentacija na adresu:

Gradu Makarska

Obala kralja Tomislava 1

21300 Makarska

    Povjerenstvo za davanje na korištenje grobnog mjesta s naznakom – « ne otvaraj»,

 

 

Zahtjevi se podnose  u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u Makarskoj  kronici dana 2.svibnja 2017.

 

Zahtjev za davanje na korištenje grobnog mjesta  sadrži:

1.   presliku važeće osobne iskaznice,

2.   uvjerenje o prebivalištu na području Grada Makarske izdano od strane Policijske  

     uprave Splitsko-dalmatinske, Policijske postaje Makarska.

     3.   potvrdu  Makarskog komunalca d.o.o., Makarska, Trg Tina Ujevića 1 da

                 podnositelj zahtjeva i članovi  njegove uže obitelji (bračni drug i

           potomci), na području Grada Makarske nemaju grobno mjesto..

 

4.      Potvrdu Makarskog komunalca d.o.o. o korištenju  tuđeg grobnog mjesta podnosi

            podnositelj zahtjeva čiji članovi obitelji koriste tuđe grobno mjesto ustupljeno za  

           privremeni ukop.

 

Po potrebi i na zahtjev Makarskog komunalca d.o.o., a radi pribavljanja Potvrda pod toč.3. i 4. srodstvo podnositelja zahtijeva i članova obitelji dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom (rodni list, vjenčani list, smrtni list i drugom odgovarajućom  javnom ispravom ili na način kako odredi  upravitelj groblja Makarski komunalac d.o.o.

 

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

 

VI.

 

Lista reda prvenstva sadrži: redni broj, ime i prezime podnositelja zahtjeva, adresu i mjesto prebivališta te broj ostvarenih bodova.

 

            Lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Makarske te na oglasnoj ploči upravitelja groblja - Makarski komunalac d.o.o., Makarska, Trg Tina Ujevića 1.

 

Podnositelj zahtjeva za davanje na korištenje grobnog mjesta koji je nezadovoljan utvrđenom listom reda prvenstva može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Makarske u roku od 15 dana od dana objave liste.

 

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

Nakon donošenja odluke po prigovoru gradonačelnik utvrđuje konačnu listu reda prvenstva za davanje na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju u Velikom Brdu.

 

 

Gradonačelnik,

Tonći Bilić, ing.

 

Klasa:363-05/17-01/2

Ur,broj: 2147/05-01/1-17-1

Makarska, 26.travnja 2017.

 

 

Zahtjev za davanje na korištenje grobnog mjesta

 

 

makarska logo