16°C weather icon

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - Božićni grad 2017.

10.11.2017.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/09, 13/09, 02/13, 8/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 09. studenog 2017. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2017.


I.
Opće odredbe

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator) objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2017. na lokacijama Kačićev trg, Lištun i Trg Tina Ujevića u Makarskoj u vremenu od 2. prosinca 2017. do 06. siječnja 2018.g. Svečano otvaranje Božićnog grada je 3. prosinca (nedjelja) 2017.g.
Rok za dostavu ponuda je 17. studenog 2017. godine zaključno do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.
Ponude se podnose na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Komisija za ocjenu ponuda, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv - Advent u Makarskoj - Božićni grad 2017.– ne otvaraj“.
Javno otvaranje ponuda održat će se 17. studenog (petak) 2017.g. u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.
Lista s odabranim ponuditeljima objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr.

 

II.
Predmet zakupa i početni iznos zakupnine

Predmet zakupa i početni iznos zakupnine određuje se kako slijedi:
I. šest (6) drvenih kućica na lokaciji Trg Tina Ujevića, za obavljanje trgovačke djelatnosti dimenzija 1,8 m x 2,0 m, početni iznos zakupnine je 400,00 kn + PDV,
II. šest (6) drvenih kućica na lokaciji Kačićev trg i Lištun, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dimenzija 2,8 m x 2,35 m, s pripadajućim štekatom dimenzija 3,0 m x 2,0 m (sukladno Grafičkom prikazu), početni iznos zakupnine je 3.000,00 kn + PDV.
III. jedna (1) drvena kućica na lokaciji Kačićev trg, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dimenzija 12 m x 6 m, s pripadajućim štekatom dimenzija 3.5 m x 3,5 m (sukladno Grafičkom prikazu), početni iznos zakupnine je 15.000,00 kn + PDV.

 

III.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću koje nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Makarskoj, po bilo kojoj osnovi, s napomenom da za obavljanje trgovačke djelatnosti pravne i fizičke osobe koje se prijavljuju moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se prijavljuju.

 

IV.
Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su:
a) ponuđeni iznos zakupnine, koji se boduje od 1- 5 bodova,
b) prigodni i raznovrsni meni/jelovnik (detaljan popis jela, pića, napitaka i
deserta) – za ugostiteljsku djelatnost te prigodni i raznovrsni artikli - za
trgovačku djelatnost, boduju se od 1-10 bodova,
c) tematsko predstavljanje kućice (ne uključuje glazbeni program) boduje se od
1-5 bodova (odnosi se samo za ponuditelje za ugostiteljske kućice).V.
Način bodovanja ponuda

Ponuda s većom ponuđenom zakupninom, odnosno prigodnim i raznovrsnijim menijem i artiklima, te kreativnijim programom i sadržajima, boduje se s više bodova.
Komisija za ocjenu ponuda zadržava pravo po diskrecijskoj ocjeni bodovati ponude po kriterijima iz točke IV. b) i c).

 

VI.
Ponuditelj može podnijeti dvije ponude, a ostvariti pravo zakupa samo jedne kućice za ugostiteljstvo te dviju kućica za trgovinu, s napomenom da za svaku kućicu mora podnijeti posebnu ponudu s dokazom o uplati jamčevine za svaku kućicu.
Ponuditelju koji nije stekao pravo zakupa kućice za koju je podnio ponudu Organizator može ponuditi drugu kućicu istih dimenzija i namjene ukoliko njome raspolaže, po istoj ponuđenoj zakupnini.
Za kućicu većih dimenzija ponuditelj je dužan prihvatiti najvišu ponuđenu zakupninu za takvu vrstu kućice.

 

VII.
Ponuda sadrži :
- ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, broj telefona, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke;
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruga, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave (ovisno o načinu registracije za obavljanje djelatnosti);
- Potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva);
- dokaz o uplati jamčevine, u iznosu početne cijene zakupa kućice (bez PDV-a) za koju podnosi ponudu, na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj: HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411).
- naznaku kućice za koju podnosi ponudu s navođenjem vrste djelatnosti (ugostiteljska ili trgovačka djelatnost) te brojem kućice prema Grafičkom prikazu rasporeda kućica;
- visinu zakupnine koju nudi, bez PDV-a;
- artikle / meni, odnosno popis jela, pića i napitaka te deserta
- program i druge sadržaje koje nudi.

Za ponuditelje koji su ostvarili pravo zakupa kućice, jamčevina će se uračunati u zakupninu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo zakupa kućice po Javnom pozivu jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.

Nepravovremene i nepotpune ponude te ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće se razmatrati.

 

VIII.
Radno vrijeme Advent u Makarskoj - Božićni grad 2017.

Radno vrijeme ugostiteljskih kućica je svaki dan od 10,00 do 24,00 sata. Na dan Badnjaka (24. prosinca 2017.) i Božića (25. prosinca 2017.) te na dočeka Nove godine (31. prosinca 2017.) kao i na Novu godinu (01. siječnja 2018.) te vikendom (petak, subota i nedjelja) ugostiteljske kućice mogu raditi od 10,00 do 02,00 sata narednog dana.
Radno vrijeme trgovačkih kućica je svaki dan od 08 do 22,00 sata, s tim da mogu raditi i od 08,00 do 20,00 sati.
Na dan Božića 25. prosinca 2017. zakupnici kućica (ugostiteljskih i trgovačkih) nisu u obvezi raditi.
Zakupnici kućica (ugostiteljskih i trgovačkih) moraju poštivati propisano radno vrijeme.
Za nepoštivanje radnog vremena Organizator može jednostrano raskinuti Ugovor o zakupu te zadržava uplaćeni iznos zakupnine.

 

IX.
U cijenu zakupa uključen je priključak električne energije.
Zakupnici ugostiteljskih kućica mogu u granicama odobrene površine štekata postaviti stolove i stolice, te plinske grijalice i suncobrane bijele boje.
Za potrebe održavanja pojedinog prigodnog programa Organizator zadržava pravo naložiti privremeno uklanjanje svih predmeta koji se nalaze na štekatu (stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.), o čemu će obavijestiti zakupnike najkasnije na dan održavanja prigodnog programa, kako isti ne bi ometali nesmetano korištenje javne površine od strane posjetitelja.

 

X.
Grafički prikaz rasporeda numeriranih kućica može se preuzeti na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr.

 

XI.
Odluku o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica donosi Komisija za ocjenu ponuda. Protiv Odluke o odabiru ponuditelja može se podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Makarske u roku od 3 dana od dana objave Liste s odabranim ponuditeljima na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr.
Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna. Po konačnosti Odluke o odabiru ponuditelja, sklopit će se Ugovor o zakupu kućice.
Zakupnik je obvezan platiti cjelokupni iznos zakupnine zaključno do 2. prosinca 2017.g.
U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude, a nakon konačne Odluke o odabiru ponuditelja, ili ne uplati cjelokupni iznos zakupa kućice do 2. prosinca 2017.g. Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, te može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu kućice slijedećem rangiranom ponuditelju.
U slučaju da jedna ili više kućica, nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna Organizator zadržava pravo neposredne dodjele iste na zahtjev uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.

 

XII.
Zakupnik je u obvezi na pročelju kućice vidno istaknuti naziv tvrtke /obrta/ ili drugi naziv pod kojim posluje.
Zakupnici su dužni obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati propise o javnom redi i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.
Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.
Zakupnik je u obvezi prigodno ukrasiti unutrašnjost kućice, dok Organizator u svom aranžmanu prigodno ukrašava vanjski dio kućica i okolni prostor.
Djelatnici u kućicama za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape «Djeda Božičnjaka», prigodne pregače i slično, što će osigurati Organizator).
Zakupnik je dužan održavati kućicu i okolni prostor čistim te svakodnevno odlagati otpad u posude za otpad/kontejnere na zelenom otoku iznad gradske tržnice.

 

XIII.
Zakupnicima je zabranjeno na otvorenom prostoru puštati glazbu putem razglasnih uređaja, te davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim osobama.
U slučaju da zakupnik postupa suprotno odredbama ovog Javnog poziva i Ugovora o zakupu kućice, Organizator zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora uz zadržavanje uplaćene zakupnine, ako ne postupi po prethodnoj opomeni.

 


Klasa:380-01/17-01/2
Ur.broj:2147/01-01/4-17-1

Makarska, 09. studenog 2017.g.

 

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

 

 

 

Obrazac - Božićni grad 2017., Plan razmještaja montažnih objekata - Kačićev trg i Lištun i Plan razmještaja montažnih objekata - Trg Tina Ujevića dostupni su na poveznici

makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

makarska logo