15°C weather icon

Javni poziv za kandidiranje manifestacija

04.03.2013.

5.3.2013.


Temeljem Programa rada za 2013. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavljuje


JAVNI POZIV
za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa
"Potpore manifestacijama" u 2013. godini


I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke
zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za manifestacije od regionalnog, nacionalnog i/ili
međunarodnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:
- unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,
- razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone
- povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu
- stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju
1. kulturnih
2. zabavnih manifestacija,
3. sportskih manifestacija,
4. eno-gastronomskih manifestacija,
5. ostalih manifestacija.
Sukladno Programu rada za 2013., okvirno 50% raspoloživih sredstava će se dodijeliti
manifestacijama koje se održavaju u pred i posezoni (siječanj-lipanj i rujan-prosinac), a 50% manifestacijama koje se održavaju u glavnoj turističkoj sezoni (srpanj-kolovoz).


II. Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2013. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

1. najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
2. nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije
3. najam prostora za održavanje manifestacije
4. najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije
5. troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
6. troškove promocije manifestacije (najviše do 10% ukupno odobrenih troškova potpore)
7. usluge zaštitarske službe
8. druge opravdane troškovi neposredne organizacije manifestacije.
Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
9. kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
10. troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
11. izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
12. izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i  dr.),
13 sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.


III. Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: organizator) i to:
 trgovačka društva,
 obrti,
 nacionalni sportski savezi
 kulturne i druge javne ustanove,
 jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 turističke zajednice.

Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 140/05) i Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07), sredstva potpore za manifestacije smatraju se potporom male vrijednosti. Za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine. Relevantno trogodišnje razdoblje se utvrđuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore utvrđuje ukupan iznos potpore za dotičnu godinu, kao i tijekom prethodne dvije godine.
Ukoliko je pojedini korisnik sredstava već primio potporu male vrijednosti od drugih davatelja državne potpore, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine.
Za potporu se ne mogu kandidirati Organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne
pristojbe i/ili turističke članarine, te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i
obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.


IV. Prihvatljivost troškova


HTZ-a može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.


VI. Potrebna dokumentacija

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore HTZ-a organizator mora dostaviti:
1. obrazac zahtjeva "PM-2013" koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.croatia.hr),
2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
4. Program manifestacije
5. Program medijske promocije (medija plan) i troškovnik promocije.
Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo od organizatora manifestacija zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.


VII. Odobravanje potpore i objava popisa korisnika

Stručna radna skupina za obradu zaprimljenih kandidatura, koju imenuje direktorica Glavnog ureda, evidentira zaprimljene kandidature/zahtjeve, priprema prijedlog ocjene valjanosti kandidatura/zahtjeva, priprema prijedlog ocjene (vrednovanja) kandidatura/zahtjeva sukladno kriterijima, sastavlja rang listu kandidatura/zahtjeva, vodi zapisnik o radu stručne radne skupine i priprema nacrt prijedloga Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore. Pri ocjenjivanju kandidatura/zahtjeva posebno će se voditi računa o podršci tzv.
hallmark kulturnim događanjima i to prema njihovom utjecaju i usklađenosti s ciljevima promidžbe hrvatskih kulturno-turističkih proizvoda, na prijedlog Savjeta za kulturni turizam.
Povjerenstvo kojeg imenuje Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, temeljem prijedloga stručne radne skupine razmatra zaprimljene kandidature/zahtjeve, ocjenjuje valjanost kandidatura/zahtjeva, vrednuje kandidature/zahtjeve sukladno kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore sukladno utvrđenim bodovima/ocjenama i rezultatima rangiranja. Prijedlog Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore dostavlja se Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice koje donosi odluku o manifestacijama kojima će biti dodijeljena potpora.
Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po organizatoru/korisniku bit će objavljen na internetskim stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.croatia.hr ) u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

VII. Rok i način podnošenje kandidatura Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI., podnose
Hrvatskoj turističkoj zajednici.
Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore
manifestacijama – ne otvaraj“
Kandidature se šalju na adresu:
Glavni ured Hrvatske turističke zajednice
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 Zagreb
Rok za podnošenje kandidatura je 25. ožujka 2013. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 25. ožujka 2013.).


VIII. Kandidature koje se neće razmatrati


Neće se uzeti u razmatranje:
 manifestacije za koje su organizatorima u 2013. godini već odobrena ili isplaćena sredstva potpora
iz Državnog proračuna, razdjel za turizam
 koncerti zabavne glazbe
 manifestacije koje imaju lokalni karakter
 kandidature s nepotpuno ispunjenim Obrascem PM - 2013
 kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.
 kandidature koje se ne dostave u roku
 kandidature organizatora koji ne mogu biti Korisnici potpore prema ovom Javnom pozivu
 kandidature organizatora koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Hrvatskoj
turističkoj zajednici ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva
 Organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine, te koji nisu platili
sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.


IX. Donošenje odluke o potporama

Odluku o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore donosi Turističko vijeće HTZ-a, temeljem prijedloga Povjerenstva za potpore manifestacijama.
X. Sklapanje ugovora S organizatorom kojem Turističko vijeće HTZ-a odobri potporu, Glavni ured HTZ-a sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.


XI. Način isplate potpore


HTZ će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije manifestacije i po
primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (izvješće o realizaciji
manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se
dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i druge dokaznice/dokumenti kojima
se dokazuje realizacija manifestacije).

XII. Nadzor

HTZ ima pravo nadzora/praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava.
Ako HTZ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u
kojemu je utvrđena nepravilnost.
Dodatne informacije na: Olivera Shejbal 01/4699 313 ili olivera.shejbal@htz.hr
Ur.br: 794/05-1/13
Zagreb, 4. ožujka 2013.
D I R E K T O R I C A
Meri Matešić, v.r.

JAVNI POZIV I ZAHTJEV PREUZMITE OVDJE!
makarska logo