11°C weather icon

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na proljetnom sajmu "Domaće je najbolje"

30.03.2018.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13, 09/13-pročišćeni tekst i 21/17), Gradonačelnik Grada Makarske dana 30. ožujka 2018. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA

PROLJETNOM SAJMU

„Domaće je najbolje

 

 

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator sajma) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na PROLJETNOM SAJMU „Domaće je najboljeu Makarskoj, koji će se održati od 28. travnja do 06. svibnja 2018.g. na gradskoj Rivi u Makarskoj (Obala kralja Tomislava).

 

O rasporedu štandova i dodjele istih izlagačima na korištenje odlučuje isključivo Organizator sajma.

 

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja grada Makarske i ostalih dijelova Hrvatske.

 

Organizator sajma osigurava promotivno-prodajni prostor i medijsku promociju.

 

Radno vrijeme sajma je od 08,00 sati do 21,00 sati.

 

            Broj izlagača je ograničen, te će se isti popunjavati po redu dospijeća prijava, s tim da je broj izlagača koji nude na prodaju fritule i sve druge vrste uštipaka, ograničen na 2 (dva).

 

            Podnositelj prijave dužan u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje.

 

U ponudi imamo ukupno 22 štanda različitih dimenzija:

 

Ø  Veliki - 2,00 m x 0,90 m – ukupna cijena 1.000,00 kn + PDV (12 komada)

Ø  Srednji - 1,5 m x 0,90 m – ukupna cijena 800,00 kn + PDV (6 komada)

Ø  Mali - 1 ,2 m x 0,90 m – ukupna cijena 600,00 kn + PDV (4 komada)

 

Obzirom na ograničeni broj štandova, podnositelj prijave može u prijavi, osim vrste štanda za koju se prijavljuje, navesti i štand druge vrste (dimenzija) kao drugu opciju, kako bi osigurao promotivno-prodajno mjesto na Sajmu ukoliko ne uspije s prijavom za vrstu štanda koju je naveo kao prvi izbor.

 

Prijava:

 

Svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave do 13. travnja 2018.g. zaključno do 13,00 sati, bez obzira na način dostave:

 

-         elektronskim putem na e-mail adresu

gradski.porezi1@makarska.hr

-         osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Proljetni sajam Domaće je najbolje“.

 

Informacije na tel.: 021/608-443, 021/608-428

 

Pravo na sudjelovanje:

 

Pravo na sudjelovanje na Sajmu imaju fizičke i pravne osobe sa registriranom djelatnošću, koje nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj. Prijave osoba koje ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijavitelj je dužan uredno popuniti i dostaviti Prijavu za sudjelovanje i uplatiti jamčevinu u visini cijene najma štanda sa PDV-om, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske bake, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

 

Uz ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti i dokaz o registriranoj djelatnosti (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, izvod iz registra udruga i slično), kao i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Lista s odabranim izlagačima Sajma objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr

 

Organizator sajma će sa svakim izlagačem koji je ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu sklopiti Ugovor o zakupu štanda.

 

Jamčevina podnositelja prijave koji nije ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu vraća se istom u nominalnom iznosu bez kamata na žiro račun naveden u prijavi.

 

Svaki izlagač dužan je voditi računa o poštivanju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske te u slučaju kršenja istih sam snosi sankcije.

 

 

Klasa: 610-02/18-01/10

Ur. broj: 2147/01-03/3-18-2

 

Makarska, 30. ožujka 2018. godine.

 

 

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

Prijavnicu za sudjelovanje na proljetnom sajmu „Domaće je najbolje“ možete pronaći ovdje.

makarska logo