16°C weather icon

Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz proračuna Grada Makarske

01.10.2014.

Na temelju članka 32., 33. i 34. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74./14.) i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 1. listopda 2014. godine, raspisuje
 
JAVNI POZIV
za financiranje programa udruga građana
iz Proračuna Grada Makarske
 
Članak 1.
Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Grada Makarske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
 
 1. UVJETI PRIJAVE
Članak 2.
Iz Proračuna Grada Makarske financirat će se projekti i programi od interesa za Grad Makarsku, onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:
 1. da je u gradu Makarskoj registrirano područje djelovanja udruge, njezinih podružnica ili ustrojstvenih oblika,
 2. da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Makarsku i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske, te promiču njegov položaj i ugled.
 
 1. PODRUČJE FINANCIRANJA
Članak 3.
Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:
 1. kultura:
 1. likovna djelatnost,
 2. glazbena djelatnost,
 3. glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
 4. kazališna djelatnost,
 5. filmska i video djelatnost,
 6. knjižna i nakladnička djelatnost,
 7. nova medijska kultura,
 8. znanstveno - istraživačka djelatnost,
 9. program očuvanja tradicije i običaja,
 10. program tradicionalnih manifestacija;
 1. tehnička kultura;
 2. sport:
 1. natjecanja,
 2. sport i rekreacija građana,
 3. sport i rekreacija osoba s invaliditetom,
 4. sport i rekreacija djece i mladeži;
 1. zdravstvo i socijalna skrb:
  1. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice,
  2. unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
  3. zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
  4. pomoć siromašnima,
  5. širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
  6. unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
  7. unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
  8. unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
  9. unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
  10. program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
  11. programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
 1. sustav zaštite i spašavanja.
 
Članak 4.
Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su:
kontinuirano i uspješno provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa, suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice, promicanje Makarske na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.
 
 1. NAČIN PRIJAVE
Članak 5.
Prijavnice se preuzimaju na internetskoj stranici Grada Makarske - www.makarska.hr.
Uz Prijavnicu udruge podnositelj zahtjeva je za svaki program OBVEZAN popuniti:
 1. Obrazac 2. (Prijava programa udruga),
 2. Obrazac 3. (Financijski plan jednogodišnjeg programa) za jednogodišnji program, odnosno Obrazac 4. (Financijski plan višegodišnjeg programa) za višegodišnji program.
Sve informacije možete dobiti u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, soba broj 6 zgrade Grada Makarske, ili na broj telefona 608 415.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koji nisu dostavljene na propisanom obrascu prijavnice ispunjenom na računalu, neće biti razmatrane.
 
Članak 6.
Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz popunjenu prijavu, obvezne su priložiti presliku Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama, te Izvadak iz registra udruga.
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
 
Članak 7.
Rok za podnošenje prijava je 24. listopada 2014.
Članak 8.
Programe će u roku od 60 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik.
Podnositelji će o rezultatima odabira programa biti obaviješteni po stupanju na snagu Proračuna Grada Makarske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
Prihvaćeni programi biti će sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Grada Makarske.
 
Članak 9.
Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na adresu:
Grad Makarska
Odjel za društvene djelatnosti
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
 
Gradonačelnik
Tonči Bilić, ing.
 
 
KLASA: 402-08/14-01/10
UR.BROJ: 2147/05-06/1-14-1
U Makarskoj, 1. listopada 2014.
 

makarska logo