- weather icon

Javni poziv za financiranje programa/projekata iz Proračuna Grada Makarske

11.09.2015.

Na temelju članka 32., 33. i 34. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 10. rujna 2015. godine, raspisuje

 

                                                                          JAVNI POZIV
                                                    za financiranje programa / projekata
                                                    iz Proračuna Grada Makarske

Članak 1.
Grada Makarske raspisuje javni poziv za financiranje programa / projekata koji će biti financirani iz Proračuna Grada Makarske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

 

I. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.
Iz Proračuna Grada Makarske financirat će se programi / projekti od interesa za Grad Makarsku onih pravnih osoba koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, a koje ispunjavaju sljedeće kriterije:
1. da je u gradu Makarskoj registrirano područje djelovanja pravne osobe, njezine podružnice ili ustrojstvenog oblika,
2. da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Makarsku i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske, te promiču njegov položaj i ugled.

 

II. PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak 3.
Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa / projekata:
1. kultura:
a. likovna djelatnost,
b. glazbena djelatnost,
c. glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
d. kazališna djelatnost,
e. filmska i video djelatnost,
f. knjižna i nakladnička djelatnost,
g. nova medijska kultura,
h. znanstveno - istraživačka djelatnost,
i. program očuvanja tradicije i običaja,
j. program tradicionalnih manifestacija;
2. tehnička kultura;
3. sport:
a. natjecanja,
b. sport i rekreacija građana,
c. sport i rekreacija osoba s invaliditetom,
d. sport i rekreacija djece i mladeži;
4. zdravstvo i socijalna skrb:
a. osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice,
b. unaprjeđenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,
c. zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama,
d. pomoć siromašnima,
e. širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine,
f. unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za rad s tim osobama,
g. unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
h. unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
i. program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
j. programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;
5. sustav zaštite i spašavanja.

Članak 4.
Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa / projekata su:
kontinuirano i uspješno provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa / projekata, suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice, promicanje Makarske na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

 

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.
Prijavnice se preuzimaju na internetskoj stranici Grada Makarske - www.makarska.hr.
Podnositelj, uz Izvadak iz registra, prilaže i:
1. Obrazac 1. (Prijava redovnog programa),
2. Obrazac 2. (Prijava dodatnog programa / projekta).

Obrazac 1. odnosi se na financiranje dijela redovnih programa podnositelja tijekom cijele godine (materijalni troškovi, trošak zaposlenika, voditelja ...)
Obrazac 2. odnosi se na prijedlog manifestacije, koju organizira podnositelj zahtjeva.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske.IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Članak 6.
Rok za podnošenje prijava je 2. listopada 2015.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koji nisu dostavljene na propisanom obrascu prijavnice ispunjenom na računalu, neće biti razmatrane.

Članak 7.
Programe će u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik.
Podnositelji će o rezultatima odabira programa biti obaviješteni po stupanju na snagu Proračuna Grada Makarske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.
Prihvaćeni programi / projekti biti će sufinancirani prema mogućnostima Proračuna Grada Makarske.

Članak 8.
Prijedloge programa / projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na adresu:
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska

 

Gradonačelnik
Tonči Bilić, ing.

 


KLASA: 402-08/15-01/2
URBROJ: 2147/05-06/1-15-1
U Makarskoj, 10. rujna 2015.

 Obrasce prijava redovitog i dodatnog programa/projekta za financiranje iz Proračuna Grada Makarske možete preuzeti na poveznici  http://makarska.hr/hr/drustvene-djelatnosti/51

makarska logo