15°C weather icon

Javni poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata

04.02.2013.

5.2.2013.


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA
za
Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz
fondova Europske unije Potprogram I „Priprema regionalnih razvojnih projekata“


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).
Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanju ljudskih kapaciteta na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje EU fondova.
Potprogramom „Priprema regionalnih razvojnih projekata“ nastoji se pridonijeti jačanju sposobnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPS) i drugih prihvatljivih korisnika za prijavu projekata na natječaje u okviru pretpristupnog programa IPA i strukturnih fondova EU.

1. Svrha javnog poziva

Svrha javnog poziva je prikupljanje regionalnih razvojnih projekata1 – projektnih ideja utemeljenih na regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima, koje su prihvatljive za financiranje u okviru budućih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske, a osobito slabije razvijenih županija.
Projekti odabrani na temelju unaprijed definiranih ocjenjivačkih kriterija2 dobit će status regionalnih razvojnih projekata te će im se sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u prvoj fazi pripreme osigurati:

 tehnička pomoć za razradu cjelokupnog investicijskog ciklusa što može uključivati:

(i) analizu postojećeg stanja gdje se prikupljaju informacije o postojećoj planskoj regulativi i imovinsko-pravnim odnosima (katastar i zemljišne knjige); analizu postojeće dokumentacije (ukoliko je primjenjivo); prikuplja informacije o postojećoj infrastrukturi: elektro, TK-instalacije, vodovod, kanalizacija, kabelska instalacija i sl.);

(ii) procjenu mogućnosti realizacije investicije u sklopu propisanih planskih uvjeta te procjena troškova same investicije (tehnička priprema i realizacija);

(iii) detaljan hodogram aktivnosti s naznakom optimalnih rokova za izvršenje pojedinih aktivnosti;

(iv) izradu projektnog zadatka za projektanta.


 tehnička pomoć u razradi projektne ideje što može uključivati:

(i) izradu analitičke podloge koja uključuje analizu sektora i opravdanost potrebe za takvom vrstom investicije;

(ii) analizu dionika i utvrđivanje projektnih partnera;

1 Minimalni kriteriji za definiranje regionalnog projekta sastavni su dio javnog poziva (Dodatak 2)

2 Ocjenjivački kriteriji sastavni su dio ovog poziva (Dodatak 3)

(iii) definiranje i/ili revidiranje ciljeva, aktivnosti i rezultata projekta;

(iv) analizu rizika, predlaganje mjera ublažavanja rizika i obrazloženje održivosti projekta nakon provedbe;

(v) izradu logičke matrice;

Sadržaj tehničke pomoći bit će definiran Sporazumom o dodjeli tehničke pomoći kojeg Ministarstvo sklapa s nositeljem projektne ideje.
Nakon predanih izvještaja stručnjaka, Ministarstvo može, sukladno financijskim i drugim mogućnostima te kvaliteti predloženog projekta, putem novih ugovora/sporazuma produžiti suradnju u razvoju projektne ideje do konačne pripreme projekta za prijavu.

JAVNI POZIV


DOKUMENTACIJA
makarska logo