16°C weather icon

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - referent za poslove pisarnice i arhive

11.12.2015.

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja («Narodne novine» br. 57/12 i 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) Grad Makarska objavljuje


JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarska

 

I.

U cilju korištenja mjere «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa» putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Splitu, ispostava Makarska (u nastavku HZZ) Grad Makarska iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarske.

II.

Kandidati/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, srednje stručne spreme;
- bez radnog iskustva u zvanju;
- s radnim iskustvom u zvanju kraćim od propisanog radnog iskustva kao uvjeta za polaganje
državnog stručnog ispita;
- s radnim iskustvom izvan zvanja;
- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove koje se stručno osposobljavaju;
- da se kandidati nalaze na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

III.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se na navedenim poslovima:

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE
NAZIV RADNOG MJESTA
STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA
BROJ OSOBA
 
Ured gradonačelnika
Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
Referent za poslove pisarnice i arhive
srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili opće struke, osnovno znanje u MS Officeu
1

 

 

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:
- kratki životopis;
- presliku domovnice;
- presliku svjedodžbe;
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu ili presliku evidencijskog kartona sa HZZ-a),
- uvjerenje suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.

Molimo kandidate/kinje da u prijavi naznače točan naziv radnog mjesta za koje podnose svoju prijavu i da prilože svu potrebnu dokumentaciju.

V.

Polaznik/ca Programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11).

VI.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje se dosada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a. U svojstvu polaznika/ice stručnog osposobljavanja ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. ZSN-a.

VII.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
- na temelju pisanog ugovora sa gradonačelnikom Grada Makarske,
- prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
- pod vodstvom mentora.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snose HZZ/ Grad Makarska.
Polaznik/ica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna koje isplaćuje HZZ.

VIII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.
Na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu:
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava br. 1
21 300 Makarska.

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.
Sve informacije pratite na web stranici Grada Makarske (ww.makarska.hr).

 

GRAD MAKARSKA

 

Klasa: 112-06/15-60/1
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-1
U Makarskoj, 10. prosinca 2015.

makarska logo