14°C weather icon

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju prigodnih proizvoda (trgovačka djelatnost) za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2015.“

03.11.2015.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst), te Odluke o proglašenju sajmenih dana na području Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 6/15), Gradonačelnik Grada Makarske dana 03. studenoga 2015. godine, objavljuje
 
 
JAVNI P O Z I V
za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju prigodnih proizvoda (trgovačka djelatnost) za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2015.“
 
 
I.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, udruge, obrtnici, OPG-a i sl.), radi izlaganja, prodaje i prezentacije autohtonih proizvoda, suvenira, božićno-novogodišnjih ukrasa i drugih prigodnih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2015.“.
 
II.
Mjesto održavanja sajma je Kačićev trg u Makarskoj, a održat će se u vremenu od                29. studenoga 2015. godine do 01. siječnja 2016. godine s izuzećem 25. prosinca 2015. godine – Božića.
III.
Radno vrijeme sajma je od 10,00  do 23,00 sata, osim petkom i subotom od 10,00 sati do 24,00 sata.
 
Korisnik sajamske kućice može najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od propisanog stavkom 1. ove točke.
 
IV.
Za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda iz točke I. ovog poziva  postavit će se sajamske kućice i to:
 
a)      12 tipskih kućica dimenzija 2,05m x 1,85m (brojevi kućica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12).
 
Neposredno ispred kućice, a za vrijeme radnog vremena sajma, može se postaviti 1 radni stol (pult) u širini kućice i dubine do jednog metra.
 
Pozicija i oznaka sajamskih kućica određena je grafičkim prikazom koji se može preuzeti u zgradi Grada Makarske – soba br. 5 i 15 – I. kat zgrade Grada.
 
Cijena zakupa tipske sajamske kućice je 700,00 kuna uvećana za iznos PDV-a.
 
V.
Davanje u zakup sajamskih kućica izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda.
 
IV.
Ponuda treba sadržavati:
  1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi (izvornik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili presliku rješenja o upisu u registar udruga, izvornik ili presliku obrtnice, rješenja ili sličnog dokumenta za fizičke osobe, OPG-a i sl. ),
  2. podatke o ovlaštenoj osobi: ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, kontakt telefon,
  3. potvrdu Grada Makarske – Odjela za financije i proračun da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska (ne starija od početka objave ovog POZIVA),
  4. detaljan opis ponude koja se nudi (istaknuti specifičnosti ponude, razlog prijave i sl.)
  5. solemniziranu zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna, kao jamstvo za ozbiljnost ponude, naplatu potraživanja ili kao sredstvo osiguranja od nastanka štete, nepridržavanja ugovornih obveza i sl., s time da je ovlaštena osoba za zastupanje jamac platac.
 
VII.
Ponude se upućuju Gradu Makarska, ODBORU ZA MANIFESTACIJU „Božićni grad 2015.“ u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za Božićni grad 2015. – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.
 
VIII.
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave ovog JAVNOG POZIVA na web stranici Grada Makarske.
 
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
 
IX.
Odbor za manifestaciju „Božićni grad 2015.“ (u daljnjem tekstu: Odbor) će nakon isteka roka zaprimanja ponuda pristupiti ocjeni valjanih ponuda cijeneći prije svega autohtonost proizvoda koji se nude, te sadržajnu vezanost za božićno-novogodišnja događanja, kreativnost ponude, spremnost na sudjelovanje u programima «Božićnog grada 2015.», dosadašnje iskustvo u izlaganju na sajmovima i sl.
 
X.
Temeljem izvršenog pregleda ponuda Odbor utvrđuje koji je ponuditelj izabran za korištenje pojedine sajamske kućice.
 
XI.
Odluka o odabiru objavit će se na web stranici Grada Makarske.
 
XII.
Podnošenje prigovora ili drugih pravnih radnji protiv navedene odluke ne odgađa njeno izvršenje.
 
XIII.
S odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o najmu kućice za vrijeme manifestacije „Božićni grad 2015.“ u iznosu iz točke IV. ovog POZIVA.
 
 
KLASA:    380-01/15-10/2
UR.BROJ: 2147/05-05-03/1-15-01
Makarska,  03. studenoga 2015.
                                                                                                  Gradonačelnik

                                                                                                  Tonći Bilić, ing 

makarska logo