4°C weather icon

Javni poziv za dodjelu na korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2015.“

03.11.2015.

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst), te Odluke o proglašenju sajmenih dana na području Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 6/15), Gradonačelnik Grada Makarske dana 03. studenoga 2015. godine, objavljuje

 

JAVNI P O Z I V

za dodjelu na korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2015.“

 

I.

Raspisuje se JAVNI POZIV za korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2015.“.

 

Ponuda ugostiteljskih usluga obvezno mora sadržavati proizvode i usluge koji odgovaraju karakteru manifestacije.

 

II.

Mjesto održavanja sajma je Kačićev trg u Makarskoj, a održat će se u vremenu od               

29. studenoga 2015. godine do 01. siječnja 2016. godine s izuzećem 25. prosinca 2015. godine – Božića.

 

III.

Radno vrijeme sajma je od 10,00  do 23,00 sata, osim petkom i subotom od 10,00 sati do 24,00 sata.

 

Svi korisnici sajamskih kućica su obvezni pridržavati se radnog vremena sajma.

 

IV.

Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti postavit će se sajamske kućice (kao i dosadašnjih godina) i to:

a)      1 tipska kućica dim. 2,05m x 1,85m (broj kućice: 13 ),

b)      kućica broj 14 dim. cca 4m x 2m.,

c)      kućica broj 15 dim. cca 4m x 3m.,

d)     kućica broj 20 i 21 dim. cca 6,0m x 5,5 m.,

e)      kućice u nizu, 3 kućice, ukupna dim. cca 6m x 2m ( brojevi kućica 17, 18 i 19 ).

 

Neposredno ispred ugostiteljske kućice mogu se postaviti stolovi i stolice i to najviše 3 visoka barska stola, najvećeg promjera 60 cm i 3 visoke barske stolice po svakom stolu.

 

Na otvorenom prostoru tkz. ugostiteljskog  štekata može se postaviti samo jedan ( 1 ) suncobran.  

 

Priključna snaga električne energije za tipsku ugostiteljsku kućicu je 4 kWh, a za veće kućice 6 kWh.

V.

Oznaka kućica «Božičnog grada 2015.» određena je grafičkim prikazom koji se može preuzeti u zgradi Grada Makarske – soba br. 5 i 15 - I kat zgrade Grada.

 

VI.

Davanje na korištenje sajamskih kućica izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda.

 

Pravo na korištenje sajamskih kućica mogu ostvariti samo pravne i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost na području Grada Makarske te uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje.

 

Ponude koje istaknu obrti u mirovanju neće se uvažavati.

 

VII.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za pojedinu kućicu.

 

VIII.

Početna cijena za kućice za ugostiteljsku djelatnost je 2000,00 kuna (bez PDV-a).

 

IX.

S obzirom na različitu veličinu kućice ponuditelj može ponuditi iznos za najviše dvije kućice s tim da u svojoj ponudi istakne koja bi od kućica bila prvi izbor.

 

X.

Ponuditelj koji zadovolji kriterij najvišeg ponuđenog iznosa i druge uvjete iz ovog JAVNOG POZIVA može ostvariti pravo na samo jednu kućicu.

 

XI.

Ponuda treba sadržavati:

  1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi (izvornik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili presliku rješenja o upisu u registar udruga, izvornik ili presliku obrtnice, rješenja ili sličnog dokumenta  za fizičke osobe, OPG-a i sl. );
  2. podatke o ovlaštenoj osobi: ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, kontakt telefon;
  3. ponuđeni iznos u kunama za sajamsku kućicu;
  4. potvrdu Grada Makarske – Odjela za financije i proračun da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska (ne starija od početka objave ovog JAVNOG POZIVA);
  5. detaljan opis usluge koja se nudi (domaći proizvodi, kuhano vino, gastro-ponuda);
  6. solemniziranu zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna, kao jamstvo za ozbiljnost ponude, neplaćanja zakupnine, kao sredstvo osiguranja od nastanka štete, nepridržavanja ugovornih obveza i sl., s time da je ovlaštena osoba za zastupanje jamac platac.

 

XII.

Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos između njih će se odabrati onaj koji ima duže vrijeme registriranu ugostiteljsku djelatnost na području Grada Makarske.

 

XIII.

U slučaju da se kriterij iz točke XII. ne može utvrditi, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

 

XIV.

Ponude se upućuju Gradu Makarska, ODBORU ZA MANIFESTACIJU „Božini grad 2015.“ u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za Božićni grad 2015. – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.

 

XV.

 

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave ovog JAVNOG POZIVA na web stranici Grada Makarske.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

XVI.

Odbor za manifestaciju „Božićni grad 2015.“ (u daljnjem tekstu: Odbor) će nakon isteka roka zaprimanja ponuda utvrditi mjesto, datum i vrijeme javnog otvaranja istih te isto objaviti na internetskim stranicama Grada Makarske.

 

XVII.

Odbor će provest javno otvaranje pristiglih ponuda na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o otvaranju ponuda.

 

O tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda vodi se zapisnik.

 

XVIII.

Nakon javnog otvaranja ponuda Odbor vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda na temelju uvjeta i kriterija iz ovog JAVNOG POZIVA.

 

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

 

XIX.

Temeljem izvršenog pregleda ponuda Odbor utvrđuje koji je ponuditelj izabran za korištenje pojedine sajamske kućice.

 

Odluka o izabranom ponuditelju objavit će se na web stranici Grada Makarske.

 

XX.

Sa odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o najmu kućice za vrijeme manifestacije „Božićni grad 2015.“ na iznos koji je ponuđen uvećan za PDV-e.

 

XXI.

Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora Odbor će ponuditi potpisivanje ugovora slijedećem rangiranom ponuditelju.

 

XXII.

U slučaju da jedna ili više kućica, nakon provedenog JAVNOG POZIVA, ostane slobodna Grad Makarska zadržava pravo neposredne dodjele po pozivu ili zahtjevu.

 

KLASA:    380-01/15-10/1
UR.BROJ: 2147/05-05-03/1-15-01
Makarska,  03. studenoga 2015.

                                                                                                  Gradonačelnik

                                                                                                  Tonći Bilić, ing

 

makarska logo