24°C weather icon

Javni poziv nositeljima prava na graničnim i predmetnim nekretninama o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – Ulice Zrinsko-frankopanske u Makarskoj

27.04.2017.

Klasa: 930-01/17-01/31

Ur.broj: 2147/05-03/3-17-1

Makarska, 24. travnja 2017.

 

Na temelju članka 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Gradonačelnik Grada Makarske objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

 

 

nositeljima prava na graničnim i predmetnim nekretninama o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste    Ulice Zrinsko-frankopanske u Makarskoj

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na predmetnim i susjednim nekretninama, koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta, o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje u naslovu navedene nerazvrstane ceste.

 

Oznaka ceste: Ulica Zrinsko – frankopanska

                     

Opis dionice: predmetna cesta se sastoji od asfaltnog zastora i nogostupa i proteže se od križanja sa     

                      ulicom Oca Petra Perice,  sjeverno iznad višestambenih zgrada naselja „ Istok-centar“  

                      i završava kao slijepa ulica sa parking  prostorom na jugoistočnoj strani naselja  

                     „Istok“.

                     

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Ante Radman, mag.ing.geod. et geoinf., TRIGONOMETAR d.o.o., Makarska, Ul. Petra Krešimira IV 52A.

 

Kako spomenuti Zakon o cestama predviđa evidentiranje izgrađene (postojeće) ceste, a predmetna je cesta cijelom svojom dužinom definirana postojećim zidovima, rubnjacima i nogostupom, takvo postojeće stanje ceste evidentirat će se u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.

           

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa predmetnom cestom mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 10 svibnja (srijeda) 2017. godine, u vremenu od 8.00 do 9.00 sati, u prostoru Vijećnice Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

 

                                                                                                                  

    Gradonačelnik,

    Tonći Bilić, ing..

makarska logo