20°C weather icon

Javni poziv na uvid u spis predmeta - Stambeno gospodarstvo d.o.o. Makarska

08.11.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000028

URBROJ: 2147/01-05-01/1-19-0004

Makarska, 08.11.2019. god.

 

Ø  JURIŠIĆ LJUBOMIR POK. ANTE

Ø  DRVIŠ VERĐINIJA UD. MATE

Ø  KURTOVIĆ SEAD HASIN

Ø  CIKATIĆ ZLATA UD. MARTINA

Ø  RIBIČIĆ MANDA ŽENA VOJISLAVA

Ø  RAOS JOSKO POK. JAKOVA

Ø  RAOS ANTICA UD. JURE

Ø  RAFANELI KARMA - LIBUŠA Ž. GAJE

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STAMBENO GOSPODARSTVO MAKARSKA d.o.o., HR-21300 Makarska, Trg Tina Ujevića 1

- dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

-     građevinu mješovite namjene (stambeno poslovna) izgrađene na dijelu k.č.z. 3800/1, dijelu k.č.z. 4371/2, dijelu k.č.z. 4373, dijelu k.č.z. 4372/1 i dijelu k.č.z. 4362/1, sve k.o. Makarska - Makar (zemljišno - knjižne oznake č.z. 277, č.z. 278, č.z. 1826, č.z. 1797, č.z. 363/3 i č.z. 381/1, sve k.o. Kotišina).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.11.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, soba 18/II kat.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Katarina Kostanić, dipl.ing.građ.

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravnog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

 

     JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA - STAMBENO GOSPODARSTVO D.O.O. makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

makarska logo