19°C weather icon

Javni poziv na uvid u spis predmeta - izgradnja vodospreme Požare

11.08.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 


KLASA: UP/I-361-03/16-01/000102
URBROJ: 2147/01-05/2-17-0004
Makarska, 11.08.2017.

 

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
„VODOVOD“ d.o.o Makarska, Obala kralja Tomislava 16/I
GRAD MAKARSKA , Makarska, Obala Kralja Tomislava 1
- dostavlja se

 


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-Izgradnju vodospreme „POŽARE“ na kat.čest.zem. 407/9 (zemljišnoknjižne oznake č.z. 1830/9) k.o. Makarska-Makar i pripadajućih cjevovoda i pristupnog puta u Makarskoj na građevnoj čestici oblikovanoj kao kat.čest.zem. 807/4 k.o. Veliko Brdo (nastala od dijela kat. čet.zem. 2872, dijela kat.čest.zem. 806/3, dijela kat.čest.zem. 806/2, dijela kat.čest.zem. 649, dijela kat.čest.zem. 807/1 i dijela kat.čest.zem. 645/1 sve k.o. Veliko Brdo) te oblikovanoj kao kat.čest.zem. 444/2 (zemljišnoknjižne oznake č.z. 1821/18) k.o. Makarska -Makar ((nastala od dijela kat.čest.zem. 451, dijela kat.čest.zem. 450, dijela kat.čest.zem. 444, dijela kat.čest.zem. 409/2 i dijela kat.čest.zem. 407/8 (zemljišnoknjižne oznake dio č.z.1816, dio č.z.1817, dio č.z.1818, dio č.z.1821/6, dio č.z.1828/2, dio č.z.1830/8 i dio č.z. 1832/1)) sve k.o. Makarska-Makar.

 


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21. kolovoza 2017. godine (ponedjeljak) u 09,30 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj,Obala kralja Tomislava 1 (II kat).

 


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 


V.D. PROČELNIKA
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.

 

 

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.
 

makarska logo