15°C weather icon

Javni natječaj

01.03.2009.

3.3.09.

Na temelju čl. 15. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Makarske i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja i prihvaćanja predloženog teksta natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti preventivne dezinsekcije i deratizacije i zaštite bilja na području Grada Makarske sa 77. sjednice održane dana 26. veljače 2009., Gradsko poglavarstvo Grada Makarske objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova obvezne preventivne
dezinsekcije , deratizacije i zaštite bilja
na području Grada MakarskeI. Predmet natječaja je obavljanje poslova obvezatne preventivne dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području Grada Makarske na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja poslova sukladno natječajnoj dokumentaciji.

II. Poslovi obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije i zaštite bilja obavljat će se na području grada Makarske, Velikog Brda, Puharića, Makra i Kotišine.

III. Pod poslovima dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja podrazumijeva se redovito provođenje mjera obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na svim javnim površinama i objektima sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009., a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor prema godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

IV. Poslove obvezne preventivne dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja može
obavljati fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje odnosne komunalne djelatnosti, koja prijavom na natječaj iskaže interes za obavljanje poslova obvezatne preventivne dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja i koja ispunjavaju uvjete natječaja.

V. Preuzimanje natječajne dokumentacije koja sadrži troškovnik, vrstu i opseg poslova, zainteresirani ponuditelji mogu preuzet u Gradu Makarska, Odjel za gospodarenje prostorom – ured broj 8, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati za vrijeme trajanja javnog natječaja.

VI. Ugovor se sklapa na rok od 4 godine.

VII. Ponuda mora sadržavati:

1. podatke o ponuditelju -puni naziv i sjedište odnosno ime i prezime te adresu;
2. izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra kao dokaz da je registriran za obavljanje
predmetne komunalne djelatnosti /ne stariji od 6 mjeseci/;
3. rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije kao mjere za sprečavanje zaraznih bolesti pučanstva;
4. rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite bilja;

5. rješenje o ispunjavanju uvjeta za korištenje opasnih kemikalija;
6.podatke o tehničkoj opremljenosti
Ponuditelj mora imati vozila pogodna za obavljanje adulticidne dezinsekcije i zaštite bilja i
- aplikatore za obavljanje poslova adulticidne dezinsekcije i zaštite bilja.
Vlasništvo vozila dokazuje se ovjerenim preslikama knjižica vozila, a vlasništvo opreme izvodom iz knjigovodstvene evidencije.
7. podatke o kadrovskoj osposobljenosti
Ponuditelj treba imati u radnom odnosu najmanje:
- jednog djelatnika s VSS /liječnik, dipl.sanit.inženjer, dipl. ing. biologije ili prof. biologije)
- više zaposlenika sa SSS i VŠS sanitarnog smjera (minimalno šest )
Podatke o kadrovskoj osposobljenosti i radnom odnosu dokazuje preslikom radne knjižice
8. dokaz o poslovnom ugledu-reference (potvrde o izvršenim radovima)
9. BON 1 i BON 2 za trgovačko društvo, BON 2 za obrtnike /ne stariji od 30 dana /;
10. potvrdu o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje / ne starija od 30 dana/;
11. potvrdu Grada Makarske, Odjela za financije i proračun da nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Makarska /ne starija od 30 dana /;
12. pisanu izjavu o davanju jamstva za ispunjenje ugovora u skladu s natječajnom dokumentacijom ( za odobrenog natjecatelja to podrazumijeva davanje bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika );
13. pisana izjava da je izbor plesticida, metodologija primjene, vođenje evidencije, način provedbe stručnog nadzora i evidencije utvrđen Programom obvezatne preventivne dezinfekcije i deratizacije na području Splitsko dalmatinske županije.
14. pisanu izjavu da je ponuditelj upoznat sa stanjem na terenu, te da pod tim uvjetima podnosi ponudu;
15.pisanu izjavu o sposobnosti trajnog i kvalitetnog obavljanja poslova i izjava o poduzimanju mjera zaštite okoliša;
15. potvrdu da odgovornu osobu u pravnoj osobi odnosno fizička osoba nije kažnjavana u kaznenom postupku /ne starija od 30 dana od dana objave natječaja /;
16. pisana izjava da prihvaća uvjete plaćanja (rok min. 30 dana od ovjere odnosno predaje ovjerenog računa ;
17. ispunjen i ovjeren troškovnik s jediničnim cijenama i sveukupnom cijenom bez PDV;
18.policu osiguranja za štetu prema trećim licima;
19. jamstveni rok za kvalitetu obavljenih komunalnih poslova;

Isprave i dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

VIII . Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti za cjelokupan predmet natječaja.


Ponude se dostavljaju na adresu:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1/1
21300 Makarska
s naznakom na omotnici: «Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije – NE OTVARAJ», preporučeno poštom ili u pisarnici Gradske uprave.

Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja.

IX. Rok podnošenja ponude je 15 dana od objave natječaja u tisku.

X. Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje.

XI. Otvaranje ponuda obavit će se javno, a o mjestu i datumu otvaranja ponuda natjecatelji će biti obaviješteni kroz sredstva javnog priopćavanja ili putem oglasne table Poglavarstva Grada Makarske. Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

XII. Kriterij za odabir kandidata je najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda smatrat će se prihvatljiva ponuda a najnižom cijenom.
Kriterij najniža cijena (sveukupan iznos-cijena naznačena u troškovniku odnosno zbroj svih cijena).

XIII. Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude

XIV. Odluka o izboru osobe kojoj je povjereno obavljanje poslova na temelju ugovora
dostavit će se u pisanom obliku ponuditeljima koji su sudjelovali u javnom natječaju.

Naručitelj zadržava pravo poništiti natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.


Klasa: 363-02/09-20/6
Ur. broj: 2147/05-05/1-09-1
Makarska, 26. veljače 2009. god.makarska logo