11°C weather icon

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) u gradu Makarskoj“

28.05.2013.

 

 1. Predmet natječaja
Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje troškova projekata nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u tekstu: OIE) u 65 kućanstava na području Grada Makarske u 2013. godini.
Ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u obliku vrijednosnog kupona u iznosu od 50% opravdanih troškova, odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu (korisniku) uključujući stopu PDV-a. Nepovratna novčana sredstva u obliku vrijednosnog kupona će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon datuma objave zaključka Gradonačelnika o subvenciji nabave i ugradnje sustava OIE iz članka 10. stavka 1.Pravilnika za provedbu projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) u gradu Makarskoj“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik natječaja)koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).
 
Pod sustavom za korištenje obnovljivih izvora energije smatra se solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode i/ili dogrijavanje objekta (zgrade, kuće, stambene jedinice i dr.) koji se sastoji od komponenti definiranih u članku 1. Pravilnika natječaja.
 
II. Korisnici sredstava
Pravo na korištenje sredstava Grada Makarske mogu ostvariti punoljetne fizičke osobe koje imaju izgrađeni objekt stavljen u funkciju stanovanja na području Grada ili koji su u fazi izgradnje objekta (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava).
III. Uvjeti kojima podnositelj prijava mora udovoljavati
Podnositelj prijave su punoljetne fizičke osobe koje moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
       a) Postojeći objekti stavljeni u funkciju stanovanja
 • ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi objekta na kojem se planira ugradnja sustava za OIE, a koji se nalazi na području Grada Makarske;
 • posjeduje dokaz o vlasništvu nad izgrađenim građevinom na kojoj planira ugradnju sustava za OIE;
 • posjeduje odgovarajući akt kojim se dopušta građenje za izgrađenu građevinu na koji se planira ugradnja sustava za OIE;
 • nema nepodmirena dugovanja prema Gradu Makarskoj;
 • da će ugraditi sustav za korištenje OIE koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti navedenih u članku 1. Pravilnika natječaja. Sustav mora ostati u trajnom vlasništvu prijavitelja minimalno 5 godina.
       b) Novi objekti u izgradnji sa pravomoćnom dozvolom za gradnju
 • ima prebivalište u Gradu Makarskoj do trenutka stavljanja u funkciju objekta u kojeg se planira ugraditi sustav za korištenje obnovljivih izvora energije;
 • posjeduje dokaz o vlasništvu nad građevinskom česticom na kojoj se planira gradnja;
 • posjeduje pravomoćnu dozvolu ili akt kojim se dopušta građenje (potvrdu glavnog projekta, rješenje o uvjetima gradnje ili dr.);
 • dovršenost objekta – prijavljeni objekt mora biti u fazi dovršenosti „niski roh bau“ ili većoj (visoki roh bau ili dovršen). Faza dovršenosti „niski roh bau“ uključuje dovršene sastavne dijelove građevine:
  • nosivu konstrukciju vanjskih i unutarnjih zidova;
  • etažne stropove;
  • krovnu konstrukciju sa završnim krovnim pokrovom;
 • nema nepodmirena dugovanja prema Gradu Makarskoj;
 • da će ugraditi sustav za korištenje OIE koji će biti zasebna funkcijska cjelina i koji će se sastojati iz svih potrebnih tehničkih komponenti navedenih u članku 1. Pravilnika natječaja. Sustav mora ostati u trajnom vlasništvu prijavitelja minimalno 5 godina.
   
IV. Potrebna dokumentacija
Podnositelji prijave na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
       a) Postojeći objekti stavljeni u funkciju stanovanja
 • potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE (Prilog 1. Pravilnika natječaja);
 • presliku osobne iskaznice prijavitelja (obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu prijavitelja ne starije od 30 dana;
 • presliku osobne iskaznice (obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana za članove kućanstva upisane u obrascu;
 • vlasnički list za izgrađeni objekt na koji se planira ugradnja sustava za korištenje OIE;
 • dokaz o posjedovanju legalno izgrađene građevinu na koju se planira ugradnja sustava. Kao dokaz o legalno izgrađenoj građevini se može priložiti
o       preslika vlasničkog lista sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole (bez tereta da uporabna dozvola nije priložena), ili
o       izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju), ili
o       potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine;
 • suglasnost suvlasnika (potpisana izjava suglasnika o suglasnosti izgradnje sustava na objektu u zajedničkom vlasništvu);
 • potvrda Odjela za financije i proračun  Grada Makarske da podnositelj prijave nema nepodmirena dugovanja prema Gradu;
 • druga dokumentacija na zahtjev Grada.
 
       b) Novi objekti u izgradnji sa pravomoćnom dozvolom za gradnju
 • potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE (Prilog 1. Pravilnika natječaja);
 • presliku osobne iskaznice prijavitelja (obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana;
 • vlasnički list za građevinsko zemljište na kojemu se planira ugradnja sustava za korištenje OIE;
 • pravomoćni akt kojim se dopušta građenje:
o       potvrda glavnog projekta, ili
o       rješenje o uvjetima gradnje, ili
o      drugi pravno jednako vrijedan dokument;
 • kopija Iskaznice potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje iz glavnog projekta;
 • potvrda Odjela za financije i proračun  Grada Makarske da podnositelj prijave nema nepodmirena dugovanja prema Gradu;
 •        druga dokumentacija na zahtjev Grada.
Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starija od 30 (slovima: trideset) dana od dana javne objave natječaja (izuzetak preslika građevinske dozvole i osobne iskaznice).

 
V. Kriterij za odabir prijava
Postupak i način ocjenjivanja propisan je u članku 8. Pravilniku natječaja koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Makarske.
VI. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava
Prijava na Natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja, na adresu:
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
uz naznaku: ''OIE 2013 - Ne otvaraj''
Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave natječaja bez obzira na načine dostave.
Nepotpune ponude, ponude dostavljene nakon isteka navedenog roka kao i ponude koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.
VII. Obrada prijava
Pregled prijavljenih objekata provest će predstavnici Grada Makarske, koji će utvrditi usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE (Prilog 1. Pravilnika natječaja) sa zatečenim stanjem. U slučaju utvrđivanja netočnih podataka u prijavnom obrascu tijekom pregleda objekata, prijave će se automatski isključiti iz daljnjeg postupka ocjenjivanja. Radna skupina imenovana od strane gradonačelnika bodovati će sve prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno članku 8. Pravilnika natječaja.
VIII. Odabir korisnika sredstava
Radna skupina razmotriti će sve prijave te utvrditi prijedlog Zaključka o dodjeli subvencija za uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) za 2013. godinu i predložiti gradonačelniku listu prijava za sufinanciranje.
Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava Radna skupina može zahtijevati dopunu prijavne dokumentacije ukoliko se dokumentacijom dostavljenoj u prijavi ne mogu jednoznačno dokazati uvjeti kojima prijavitelji moraju udovoljavati. Traženu dokumentaciju prijavitelj je dužan dostaviti u roku od 3 (slovima: tri) dana od datuma preuzimanja pisane obavijesti Grada o zahtjevu za dopunom dokumentacije, u protivnom će Radna skupina prijavu isključiti iz daljnjeg natjecateljskog postupka.
Na temelju zaključka gradonačelnika sklapa se Ugovor o sufinanciranju između Grada Makarske s jedne strane, te fizičke osobe (korisnika) s druge strane.
Ukupan broj korisnika sredstava može se promijeniti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Sufinancirati će se ona kućanstva koja ostvare veći broj bodova.
IX. Isplata sredstava
Nepovratna novčana sredstva/subvencija će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije nastalih nakon objave Zaključka o dodjeli subvencija za uvođenje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) za 2013. godinu od strane gradonačelnika.
Nepovratna novčana sredstva/subvencije realiziraju se isključivo putem Vrijednosnog kupona (Prilog 3. Pravilnika natječaja) kao instrumenta plaćanja pri nabavi sustava. Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu sredstava (Prilog 5. Pravilnika natječaja) koji se dostavlja sukladno članku 11. Pravilnika natječaja na adresu:
Grad Makarska
Odjel za financije i proračun
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
 
uz naznaku: Zahtjev za isplatu sredstava – OIE 2013
 
Rok za realizaciju vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja biti će vidljivo naznačen na vrijednosnom kuponu i Ugovoru. Zahtjevi za isplatu sredstava u kojima se bude nalazio Vrijednosni kupon sa isteklim rokom za realizaciju neće se sufinancirati.
Proces ugradnje može nadgledati i pratiti radna skupina imenovana od strane gradonačelnika, kojima je odabrani korisnik sredstava dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Radna skupina izvršiti će očevid instalacije nakon zaprimljenog Zahtjeva za isplatu sredstava od pravne osobe i izraditi Zapisnik o provedenom očevidu kojim će se utvrditi činjenično stanje. Ukoliko se uoči nedostatak u instalaciji ili bilo koja nepravilnost, Grad zadržava pravo neisplate novčanih sredstava. U slučaju nepravilnosti uputiti će dopis na pravnu osobu koja je predala Zahtjev za povrat sredstava i na fizičku osobu (korisnika sredstava) koja je iskoristila vrijednosni kupon kod iste pravne osobe te zatražiti dostavu Izjave pravne osobe o uočenim nedostacima uz definiranje ograničenog vremenskog perioda za otklanjanje nedostataka sustava.
Grad Makarska će u roku od 15 dana od dana primitka Zahtjeva za isplatu sredstava, a prema iznosima navedenim u vrijednosnom kuponu, na navedeni žiro račun pravne osobe isplatiti novčana sredstva.
X. Odustajanje od postupka sufinanciranja
Ako korisnik sredstava želi odustati od izgradnje sustava za korištenje OIE, obavezan je o tome pisano obavijestiti Grad i vratiti nerealizirani vrijednosni kupon prije isteka roka za predaju zahtjeva. Grad će takvom prijavitelju omogućiti prijavljivanje na idućim natječajima za sufinanciranje izgradnje sustava OIE bez ograničenja.
Izjavu o odustajanju od sudjelovanja u Natječaju sukladno članku 12. Pravilnika natječaja , korisnik sredstava dostavlja na slijedeću adresu:
 
Grad Makarska
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
 
uz naznaku: Izjava o odustajanju od realizacije projekta /Povrat vrijednosnog kupona – OIE 2013
 
Nerealizirani vrijednosni kuponi moraju se, uz pisanu Izjavu o odustajanju, vratiti Gradu Makarskoj kako je navedeno u članku 10. Ukoliko se isti ne vrati Gradu u navedenom roku, korisnik sredstava gubi pravo sufinanciranja sustava za korištenje OIE u slijedeće tri godine ne računajući godinu u kojoj je natječaj raspisan.

 
XI. Ostale informacije
Ovaj Natječaj će biti objavljen na službenim Internet stranicama Grada Makarske (www.makarska.hr), a tiskana obavijest o objavi javnog natječaja biti će objavljena u tjedniku Makarsko Primorje. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Gradu Makarskoj da osnovne podatke o podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Grada Makarske te drugim izvještajima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na slijedećim lokacijama:
Voditelj projekta: Hrvoje Pejić, dipl.iur.
Info telefon: 021/608409
e-pošta: oie@makarska.hr
Internet adresa: http://www.makarska.hr/hr/poticanje-koristenja-obnovljivih-izvora-energije/327
 
ili u Uredu gradonačelnika Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1/1, Makarska.

 
KLASA: GRADONAČELNIK
URBROJ: Marko Ožić Bebek, dr.med.
Makarska, 28. svibnja 2013.
 

 

 

makarska logo