4°C weather icon

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

06.08.2013.

GRADONAČELNIK
406-01/13-10/01
2147/05-04-12/1-13-03
06. kolovoza 2013.


Na temelju čl.49. Statuta Grada Makarske (''Glasnik Grada Makarske'' br. 08/09, 13/09 i 02/13), gradonačelnik Grada Makarske, dana 06.kolovoza 2013. objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila


I. Predmet prodaje
 

Vlasnik vozila: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, OIB: 53515145212
Vrsta vozila: osobni automobil
Marka i tip vozila: Renault Clio
Model vozila: Authentique 1.2
Snaga motora: 43 KW
Boja vozila: bijela
Broj šasije: VF1CB0FCF28638488
Država proizvodnje: Francuska
Godina proizvodnje: 2003.
Datum prve registracije: 23.07.2003.
Broj prijeđenih kilometara: 175.347,00 km
Valjanost registracije: neregistriran
Početna cijena: 11.000,00 kn
 

II. Način i uvjeti prodaje
 

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kn u korist žiro-računa Grada Makarske br. 2390001-1824900000 na ime ''jamčevina za vozilo'' (model: 68, poziv: 7706-OIB-411). Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.
Prodaja se obavlja po načelu ''viđeno – kupljeno'', što isključuje sve naknadne prigovore kupca.


III. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
   - naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja;
   - preslik osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra;
   - dokaz o plaćenoj jamčevini;
   - broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;
   - ponuđena kupoprodajna cijena,
   - kontakt telefon.

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od najmanje 30 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

IV. Rok za dostavu ponude i otvaranje ponuda
 

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ''Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila'', na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska 21300.

Rok za dostavu ponuda je 19.08.2013. godine u 10:00 sati.

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održati će se 19.08.2013. godine u sobi br.26. zgrade Grada Makarske na adresi Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s početkom u 10:00 sati.


V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja


Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu, višu od početne cijene. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.


VI. Ostalo


Ovaj Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Makarske i službenoj internetskoj stranici Grada Makarske – www.makarska.hr.

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani subjekti se mogu obratiti kontakt osobi – Zdravku Šariću na broj mobitela 099/2266020.

Prodavatelj zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja bez iznošenja posebnog obrazloženja.


GRADONAČELNIK

Tonći Bilić, ing.

makarska logo