3°C weather icon

Javni natječaj za prijem u radni odnos stručnog suradnika u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA

07.09.2016.

KLASA: 302-01/15-01/2
URBROJ: 2147/05-04-12/1-16-13


Na temelju članka 15., 16. i 25. Statuta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA (Glasnik Grada Makarske, br. 5/16) i članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, vršitelj dužnosti ravnatelja Makarske razvojne agencije – MARA, dana 6. rujna 2016. godine raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


-za radno mjesto stručni suradnik, 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme
Pravilnikom o radu – u Prilogu 1 „Katalog radnih mjesta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA“ propisani su uvjeti za radno mjesto stručni suradnik:
• VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
• najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
• završeno stručno usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
• iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,
• poznavanje rada na računalu,
• aktivno znanje engleskog jezika.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj za prijem u radni odnos stručnog suradnika u Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i presliku osobne iskaznice,
• diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
• potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 2 godine
-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
• potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
• potvrdu o završenom stručnom usavršavanju iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
• potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata,
• dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika - razina B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEF – Common European Framework of Reference for Languages)


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte.
Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Prijave kandidata za radno mjesto stručni suradnik Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA podnose se neposredno ili u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Ustanove i oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:


GRAD MAKARSKA „Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA“, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska s naznakom:


„NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik
Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA – ne otvarati“


Tekst natječaja objavit će se i na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske.
S kandidatima koji podnesu pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se razgovor sa svrhom utvrđivanja njihovih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj. O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče Ustanove te web-stranice i oglasne ploče Grada Makarske.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.


O rezultatima natječaja kandidati koji nisu izabrani bit će obaviješteni pisanim putem u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

Javna ustanova Makarska
razvojna agencija - MARA
 

makarska logo