27°C weather icon

Javni natječaj za imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP Makarska

18.12.2019.

Na temelju članka 21., 29. i 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 40. i 41. Statuta Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 21/19) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske, sukladno Planu zaštite od požara za Grad Makarsku („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/19), Upravno vijeće Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske, dana 12. prosinca 2019. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE

 

1.      ZAPOVJEDNIK JVP MAKARSKA – 1 izvršitelj/ica

 

2.      ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JVP MAKARSKA – 1 izvršitelj/ica

 

Zapovjednik i zamjenik zapovjednika se imenuju na vrijeme od 4 godine i ista osoba se može ponovno imenovati za zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP Makarska.

Opći uvjeti za radna mjesta pod 1. i 2.

-          najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara

-          tjelesna i psihofizička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene ustanove

-          nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

-          položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

-          najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u smislu Zakona o vatrogastvu (obnašao zapovjednu funkciju)

-          najmanje „B“ kategorija za upravljanje motornim vozilom

Opis poslova za radna mjesta:

 

1.      ZAPOVJEDNIK JVP MAKARSKA

 

Rukovodi i organizira rad u JVP Makarska; poduzima mjere za bolju organiziranost, opremljenost, uvježbanost JVP Makarska; predlaže Upravnom vijeću JVP Makarska kandidate za primanje/otpuštanje iz radnog odnosa ili donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika JVP Makarska; donosi akte u vezi s radnim odnosima u JVP Makarska; brine o organiziranosti vatrogasne službe na području djelovanja JVP Makarska; obavlja stručni nadzor; sudjeluje u planiranju i izvođenju vježbi te usavršavanja; provodi odluke Upravnog vijeća

 

2.      ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JVP MAKARSKA

 

Rukovodi i organizira rad u JVP Makarska u odsutnosti zapovjednika; mijenja zapovjednika i na ostalim poslovima u njegovoj odsutnosti; neposredno nadzire rad voditelja smjena i operativnog djelatnika za opremu i tehniku; obavlja stručni nadzor po zapovijedi zapovjednika JVP Makarska; rukovodi složenijim vatrogasnim intervencijama; izrađuje programe obuke i vježbi; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja; za svoj rad odgovoran je zapovjedniku JVP Makarska

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Na web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) te oglasnoj ploči Grada Makarske u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja intervjua i provjere sposobnosti kandidata za obavljanje poslova iz ovog javnog natječaja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Intervju i provjeri sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Ako kandidati ne pristupi intervju i provjeri sposobnosti, smatra se kako je povučena prijava na javni natječaj.

Sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika se ugovorom o radu ugovara provjera zaposlenikovih znanja i sposobnosti i to probnim radom u trajanju 4 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 

1.      ZAPOVJEDNIK JVP MAKARSKA

 

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku),

- dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

- potvrda o tjelesnoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (uvjerenje/potvrda ovlaštene ustanove za medicinu rada),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 3 mjeseca),

- preslik vozačke dozvole

- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

            a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrda ( ne starije od 1 mjeseca) i

            b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 

-kandidati su dužni uz prijavu priložiti Program rada Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske za mandatno razdoblje.

 

 

2.      ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JVP MAKARSKA

 

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku),

- dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,

- potvrda o tjelesnoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (uvjerenje/potvrda ovlaštene ustanove za medicinu rada),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 3 mjeseca),

- preslik vozačke dozvole,

- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

            a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrda ( ne starije od 1 mjeseca) i

            b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

 

1.      Za zapovjednika JVP Makarska

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Makarska, Potok br.1, 21 300 Makarska, uz naznaku: »Javni natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Makarska NE OTVARAJ« u zatvorenoj omotnici.

 

2.      Za zamjenika zapovjednika JVP Makarska

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Makarska, Potok br.1, 21 300 Makarska, uz naznaku: »Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Makarska NE OTVARAJ« u zatvorenoj omotnici.

 

Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijma na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka JU Javna vatrogasna postrojba Grada Makarska kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

Upravno vijeće

JU Javna vatrogasna postrojba

Grada Makarska

 

 

 

KLASA: 1/2019/22

Makarska, 12. prosinaca 2019.

makarska logo