3°C weather icon

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj na radnom mjestu: – Upravitelj/ica Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na neodređen

24.06.2020.

 Klasa: 112-02/20-20/5

Ur. broj: 2147/01-01/4-20-01

Makarska, 15. lipnja 2020.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) gradonačelnik Grada Makarske dana 15. lipnja 2020. godine raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje upravitelja Pogona za  obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj  na radnom mjestu:

 

 – Upravitelj/ica Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Potrebno stručno znanje:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke, 

– najmanje pet (5) godina  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

- osnovno znanje u MS Officeu,

- poznavanje jednog stranog jezika.

 

Osim potrebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 60/11, 4/18 i 112/19).

 

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

 

Na web-stranici Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske u prizemlju zgrade gradske uprave, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na javni natječaj.

 

Službenik se prima u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno odredbama članka 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik diplome,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 3 mjeseca),

- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

 

a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrda ( ne starije od 1 mjeseca) i

 

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 

- kandidati su dužni uz prijavu priložiti program rada Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br.1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Javni natječaj za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti NE OTVARAJ« u zatvorenoj omotnici.

 

Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijma na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka Grad Makarska kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: IZJAVA (klikni ovdje)

makarska logo