11°C weather icon

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA

24.01.2017.

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA

URBROJ: 31/17

Na temelju članka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 18., 19., 20. i 21. Statuta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA (Glasnik Grada Makarske, br. 5/16), Upravno vijeće  Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, dana 18. siječnja 2017. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

-za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA

 

Statutom Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA u članku 18. propisani su obvezatni uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za ravnatelja agencije:

·         VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,

·         najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

·         ispunjavanje općih uvjeta utvrđenih Zakonom,

·         organizacijske sposobnosti,

·         završeno stručno usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,

·         iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, 

·         poznavanje rada na računalu,

·         aktivno znanje engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

·         životopis,

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i presliku osobne iskaznice,

·         diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,

·         potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 5 godina

-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),

·         potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),

·         potvrdu o završenom stručnom usavršavanju iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,

·         potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata (ugovori i slično),

·         dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave kandidata za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA podnose se neposredno ili u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu „Makarska kronika“ na adresu:

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA, Franjevački put 2, 21300 Makarska s naznakom:

„Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA – ne otvarati“

Javni natječaj objavit će se i na oglasnoj ploči HZZ-a Regionalnog ureda Split, Ispostava Makarska, web-stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske te na oglasnoj ploči Ustanove.

O vremenu i mjestu prethodne pisane provjere znanja kandidata, kao i o području na koje će se provjera odnositi, prijavljeni će biti obaviješteni putem web stranice Grada i oglasne ploče Ustanove najmanje 8 dana prije provođenja iste. Provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri, obavit će se intervju sa svrhom utvrđivanja njihovih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije.

Ako kandidat ne pristupi pisanoj, odnosno usmenoj provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

 

Upravno vijeće

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA

makarska logo