4°C weather icon

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak

02.08.2016.

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15) i članka 15. i 16. Statuta Gradske galerije Antun Gojak, („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/15 i 3/16), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 27. srpnja 2016. godine, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak
 
Grad Makarska, dana 27. srpnja 2016. godine, kao osnivač raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak - 1 izvršitelj/ica
 
Uvjeti: 
Za ravnatelja Galerije na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen sveučilišni diplomski studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
   specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen studij,
– pet godina rada u muzejskoj djelatnosti, ili deset godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom
   odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja Gradske  galerije Antun Gojak može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, a odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te ima položen stručni ispit za stručno muzejsko zvanje.
 
Uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja kandidati su dužni priložiti:
1. diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji,
2. dokaz o godinama rada u skladu s uvjetima iz Natječaja
    (Potvrda HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
3. presliku osobne iskaznice ili domovnice,
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Galerije
6. životopis
7. kandidati koji natječaju pristupaju temeljem mogućnosti ostavljene izrijekom
   po čl. 28. st.2  Zakona o muzejima (NN 110/15) prijavi, uz sve gore navedene dokumente   
   prilažu i dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno muzejsko zvanje - u izvorniku ili    
   u ovjerenoj fotokopiji.
 
Ravnatelja imenuje gradonačelnik Grada Makarske na vrijeme od četiri godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska s naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske galerije Antun Gojak“, u roku od 8 dana od dana objave u javnom glasilu “Makarska kronika“. Javni natječaj će biti objavljen i na Oglasnoj ploči Gradske galerije Antun Gojak, Oglasnoj ploči i web stranici Grada Makarske.
Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju javnog natječaja.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
 
KLASA: 112-07/16-70/1
UR-BROJ: 2147/05-04-12/1-16-1
Makarska, 27. srpnja 2016.
 
GRAD MAKARSKA
 
 
 
 
 

    

makarska logo