4°C weather icon

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Makarske u 2018. godini

02.01.2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), sukladno odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14 i 70/17), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 23/17), te članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13, 9/13 – pročišćeni tekst i 21/17), gradonačelnik Grada Makarske, dana 2. siječnja 2018. godine, raspisuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro
iz proračuna Grada Makarske u 2018. godini

 

Članak 1.
Pozivaju se organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijske potpore programa, projekata i manifestacija iz proračuna Grada Makarske, tijekom 2018. godine.

 

Članak 2.
Cilj ovog Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaj) je pružanje potpore organizacijama civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba grada Makarske.

 

Članak 3.
Sukladno ovom Natječaju udruge koje svoj rad temelje na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, ako provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Makarsku, kao i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske, te promiču njegov položaj i ugled prijavljuju program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju grada Makarske, a za sljedeća prioritetna područja:
 Prioritetno područje 1 – potpore kulturnim i zabavnim manifestacijama
 Prioritetno područje 2 – potpore programima i projektima udruga iz kulture
 Prioritetno područje 3 – potpore programima, projektima i manifestacijama udruga iz tehničke kulture
 Prioritetno područje 4 – potpore projektima i manifestacijama udruga iz sporta
 Prioritetno područje 5 – potpore programima, projektima i manifestacijama udruga iz zdravstva i socijalne skrbi.

 

Članak 4.
Udruge mogu prijaviti programe/projekte/manifestacije za:
• razvijanje kulturno umjetničkog amaterizma, te manifestacija koje pridonose razvitku kulturnog života kao što su očuvanje kulturne baštine, nakladnička djelatnost, održavanje izložbi i poticanje likovnog stvaralaštva, program kazališne i glazbene djelatnosti i sl.,
• organizacija smotri, izložbi i natjecanja u svrhu popularizacije tehničke kulture,
• održavanje sportskih natjecanja i memorijala,
• razvijanje akcija i preduvjeta za promicanje sporta i zdravog načina života,
• aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalne skrbi i zdravstva,
• unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera iz socijalne skrbi i zdravstva, te neformalnog obrazovanja djece i mladih za pružanje specifičnih socijalnih i zdravstvenih usluga.

 

Članak 5.
Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 1.420.000,00 kuna (milijun i četristo dvadeset tisuća kuna). Od toga za:
 Prioritetno područje 1 – iznos od 300.000,00 kuna
 Prioritetno područje 2 – iznos od 400.000,00 kuna
 Prioritetno područje 3 – iznos od 20.000,00 kuna
 Prioritetno područje 4 – iznos od 250.000,00 kuna
 Prioritetno područje 5 – iznos od 450.000,00 kuna.

 

Članak 6.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 150.000,00 kuna.

 

Članak 7.
Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta/manifestacije u okviru ovog Natječaja je slijedeći:
 Prioritetno područje 1 – 12 potpora
 Prioritetno područje 2 – 16 potpora
 Prioritetno područje 3 – 5 potpore
 Prioritetno područje 4 – 25 potpora
 Prioritetno područje 5 – 12 potpora.

 

Članak 8.
Iz Proračuna Grada Makarske moguće je (su)financirati najviše do 90 posto troškova provedbe programa/projekta/manifestacije, čime je prijavitelj obvezan u proračunu programa/projekta/manifestacije planirati minimalno 10 posto vlastitih i/ili ostalih izvora financiranja, što će biti dužan dokazati prilikom dostave izvješća o provedbi programa/projekta/manifestacije.

 

Članak 9.
Svaka udruga može prijaviti najviše jedan (1) program i tri (3) projekta i tri (3) manifestacije u okviru ovog Natječaja, na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Ista organizacija može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

 

Članak 10.
Programski i financijski plan programa/projekta/manifestacije podnosi se za 2018. godinu. Izvješće o provedbi projekta i manifestacije podnosi se u roku od 60 dana od provedbe, odnosno programa za 2018. godinu najkasnije do zaključno s 28. veljače 2019. godine.

 

Članak 11.
Prijavitelj ispunjava uvjete Natječaja, ako:
1. se vodi u Registru udruga Republike Hrvatske,
2. su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu,
3. se predloženi program/projekt/manifestacija provodi na području grada Makarske,
4. je svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom RH,
5. ima podmirene obveza s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Makarske,
6. se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15),
7. prijava na natječaj sadrži sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Natječajem i Pravilnikom o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske.

 

Članak 12.
Rok za podnošenje prijava je zaključno s 1. veljače 2018. godine. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.
Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. Natječaja, prijavitelj obvezno prilaže i ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce:
1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,
2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,
3. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
5. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo.
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima propisanim Natječajnom dokumentacijom, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

Članak 13.
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Grada Makarske, uz napomenu: “NATJEČAJ ZA POTPORE UDRUGAMA – NE OTVARAJ", a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u (u word/excel formatu ili odgovarajućem formatu), u prilogu prijave u papirnatom obliku.
Prijave se šalju na sljedeću adresu:
GRAD MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska

 

Članak 14.
Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna Grada Makarske i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

Članak 15.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Natječaja.

 

Članak 16.
Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

 


Članak 17.
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: drustvene.djelatnosti@makarska.hr.

 

KLASA: 007-01/17-01/3
URBROJ: 2147/01-06/1-18-2
Makarska, 2. siječnja 2018.Gradonačelnik
Jure Brkan, dipl.oec.

 


Cjelokupni postupak Natječaja detaljno je opisan u Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna Grada Makarske i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom dostupni na mrežnim stranicama Grada Makarska na poveznici

makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46
 

makarska logo