8°C weather icon

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske na adresi Trg Tina Ujevića 1a

17.02.2020.

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.4/2019) i Zaključka o utvrđivanju početne cijenezakupa najniže visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br.15/2019)

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE

 

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

 

Početni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a,djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:

 

R.b.

Adresa

K.br.

Pozicija u zgradi

Površina

u m²

Djelatnost
/namjena

Početni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a

Jamčevina

(trostruki iznos  početne mjesečne  zakupnine, bez PDV-a)

 

1.

Trg Tina Ujevića

1a

prizemlje

124,78

Političko djelovanje

 

374,34 kn

1.123.02 kn

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina.

 

Pisane ponude dostavljaju se u pisarnicu ili putem pošte na adresu:

GRAD MAKARSKA

21300 MAKARSKA                       

Obala kralja Tomislava 1/1 

s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ" - Ponuda zaposlovni prostor.

 

Ponuditelj (pravna osoba) podnosi pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Slobodnoj Dalmaciji.

Objava natječaja u Slobodnoj Dalmaciji smatra se danom objave natječaja.

 

Pravo podnošenja pisane ponude imaju pravne osobe- političke stranke. Ponudu u ime političke stranke, osim predsjednika stranke može podnijeti i predsjednik gradske organizacije političke stranke, odnosno od njih druga opunomoćena osoba.

 

I. Pisana ponudu treba sadržavati:

 

1.      Oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda (redni broj poslovnog prostora i adresu);

2.      naziv pravne osobe, sjedište, OIB;

3.      punomoć za zastupanje ukoliko ponudu podnosi druga osoba u ime predsjednika političke strane ili predsjednika gradske organizacije političke stranke;

4.      adresu elektroničke pošte (e-mail) i broj kontakt telefona;

5.      presliku izvatka iz registra političkih stranaka, ne starijeg od 60 dana do dana objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena;

6.      ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a, ne manji od iznosa oglašenog u javnom natječaju;

7.      izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od nadležne Porezne upraveda pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja prema državnom proračunu, osim ako je odobrena odgoda plaćanja, te ako se pridržavaju rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana do dana objave javnog natječaja;

8.      izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od Grada Makarske Upravnog odjela za financije i proračun da pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska,osim ako je odobrena odgoda plaćanja te ako se pridržavaju rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana do dana objave javnog natječaja;

9.      dokaz o uplati jamčevine na žiro račun Grada Makarske, Proračun

IBAN: HR4123900011824900000 uz poziv na broj za 687706- OIB-411, te broj računa ponuditelja, s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, za povrat jamčevine;

 

II. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najveći ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 

Na iznos zakupnine obračunava se i plaća porez na dodanu vrijednost.

 

III. Ako dva ili više ponuditelja za isti poslovni prostor ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Komisija će pozvati te ponuditelje da u roku 7 dana dostave novu ponudu u zatvorenoj omotnici.

 

IV. Zaključak o  najpovoljnijoj ponudi donosi Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda. Nepravodobne i nepotpune ponude i ponude  koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

Zaključak Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja koji su podnijeli pravovremene i potpune ponude te koji ispunjavaju uvjete natječaja.

 

Na Zaključak Komisije može se izjaviti prigovor u roku 8 dana od dana primitka Zaključka. Zaključak po prigovoru je konačan.O prigovoru ne može odlučivati osoba koja bi bila u sukobu interesa, već o prigovoru odlučuje imenovana Komisija od tri člana koja nije u sukobu interesa.

 

V. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu njegove ponude, a prije sklapanja ugovora o zakupu, uplatiti razliku od uplaćene jamčevine do visine tri ponuđene mjesečne zakupnine, uvećane za iznos PDV-a.

 

VI. Do povećanja zakupnine tijekom trajanja zakupa može doći ako stopa inflacije godišnje bude viša od 10%, a prema gradonačelnikovoj odluci.

 

VII. Zakupnik je dužan pored plaćanja ugovorom utvrđenog iznosa  zakupnine plaćati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.

 

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovito održavanje, čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci na instalacijama i dr.).

 

Zakupnik snosi i troškove  koji prizlaze iz korištenja poslovnog prostora (struja, voda, odvoz otpada, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i dr.).

 

VIII. Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a  ponuditeljima čije ponude  nisu prihvaćene, jamčevina se vraća, u nominalnom iznosu i bez kamata.Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od  sklapanja ugovora o zakupu.

 

IX. Javni natječaj je uspio ako je najmanje jedan ponuditelj podnio pravovremenu i potpunu ponudu koja ispunjava sve uvjete javnog natječaja i ako je ponuđena mjesečna zakupnina veća od oglašene u javnom natječaju.

 

X. Ako ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu po pozivu i u ostavljenom roku, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem kojiispunjava uvjete natječaja.

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime političke stranke sklapa predsjednik političke stranke ili od njega ovlaštena osoba.

 

XI. Zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o svom trošku.

 

XII. Otvaranje ponuda obavit će se javno. Mjesto, datum i sat otvaranja ponuda objavit će se  na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske.

 

XIII. Grad Makarska sve do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj njegovoj fazi, bez obrazloženja.

 

Informacije o poslovnom prostoru  mogu se dobiti u Gradskoj upravi u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti (soba 27 - II. kat) kao i na telefon broj: 021/608-444.

 

 

 

Klasa: 372-03/20-01/1

Ur.broj:2147/01-01/4-20-1

 

Makarska,14.02.2020.                                  

 

 

makarska logo