- weather icon

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE

04.11.2019.

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.4/2019)i Zaključka o utvrđivanju početn cijenezakupa najniže visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br.15/2019)
 
GRAD MAKARSKA
Gradonačelnik
r a s p i s u j e
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE
 
Raspisuje se Javni  natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
 
Početni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a,djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:
R.b.
Adresa
 
K.br.
Pozicija u zgradi
Površina
u m²
       Djelatnost/namjena
Početniiznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a
Jamčevina
(trostruki iznos  početne mjesečne zakupnine, bez PDV-a)
 
1.
 
Lička
 
2
 
prizemlje
 
27,36
Za okupljanje članstva i održavanje sastanaka vezano za zadaće Turističke zajednice
2.736,00 kn
8.208,00 kn
2.
Trg Tina Ujevića
1a
prizemlje
124,78
Politička djelatnost
374,34 kn
1.123.02 kn
 
 
 
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina.
 
Pisane ponude dostavljaju se u pisarnicu ili putem pošte na adresu:
GRAD MAKARSKA
21300 MAKARSKA                       
Obala kralja Tomislava 1/1 
s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ" - Ponuda zaposlovni prostor pod red. brojem__ (navesti redni  broj poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda).
 
Ponuditelj  (pravna ili fizička osoba) podnose pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Slobodnoj Dalmaciji.
Objava natječaja u Slobodnoj Dalmaciji smatra se danom objave natječaja.
 
Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravne osobe.
 
I. Pisana ponudu treba sadržavati:
 
1.      Oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda (redni broj poslovnog prostora i adresu);
2.      ime i prezime, prebivalište, OIB(za fizičke osobe koje imju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), naziv pravne osobe, sjedište, OIB;
3.      adresu elektroničke pošte (e-mail) i broj kontakt telefona;
4.      presliku osobne iskaznice zafizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost;
5.      presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 60 dana do dana objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena /sudski registar, obrtni ili drugi odgovarajući upisnik;
6.      ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a, ne manji od iznosa oglašenog u javnom natječaju;
7.      izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od nadležne Porezne upraveda fizička ili pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja  prema državnom proračunu, osim ako je odobrena odgoda plaćanja, te ako se pridržavaju rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana do dana objave javnog natječaja;
8.      izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od Grada Makarske Upravnog odjela za financije i proračun da fizička ili pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja  prema Gradu Makarska,osim ako je odobrena odgoda plaćanja te ako se pridržavaju rokova plaćanja, ne starijuod 30 dana do dana objave javnog natječaja;
9.      dokaz o uplati jamčevine na žiro račun Grada Makarske,Proračun
IBAN: HR4123900011824900000 uz poziv na broj za 68 7706-OIB–411, te broj računa ponuditelja, s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, za povrat jamčevine;
10. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde, ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, kojom se dokazuje status osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17), za osobe koje se pozivaju na pravo prednosti.
 
II. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati i odgovarajućim jamčevinama.
 
III. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječajasadrži i najveći ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
Na iznos zakupnine obračunava se i plaća porez na dodanu vrijednost.
 
IV. Osobe određene čl.132. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, ako se pozovu na to pravo u ponudi,pod uvjetom da ispunjavaju uvjete javnog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
Ponuditelji iz prethodnog stavka ili njihovi opunomoćenici, ako se žele koristiti pravom prednosti, moraju biti nazočni prilikom otvaranja ponuda i dati izjavu da li prihvaćaju najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine. Opunomoćenici ponuditelja moraju predočiti punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika.
 
Osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti pravo prednosti za vrijeme dok im traje zakup drugog poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, neovisno po kojoj je osnovi ostvaren.
 
V. Ako dva ili više ponuditelja za isti poslovni prostor ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja,Komisija će pozvati te ponuditelje da, u roku 7 dana, dostave novu ponudu u zatvorenoj omotnici.
 
VI. Zaključak o najpovoljnijoj ponudi donosi Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda. Nepravodobne i nepotpune ponudei ponude  koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.
Zaključak Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja koji su podnijeli pravovremene i potpune ponude te koji ispunjavaju uvjete natječaja.
 
Na Zaključak Komisije može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku 8 dana od dana primitka Zaključka. Zaključak po prigovoru je konačan.
 
VII. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu njegove ponude, a prije sklapanja ugovora o zakupu, uplatiti razliku od uplaćene jamčevine do visine tri ponuđene mjesečne zakupnine, uvećane za iznos PDV-a.
 
VIII. Do povećanja zakupnine tijekom trajanja zakupa može doći ako stopa inflacije godišnje bude viša od 10%, a prema gradonačelnikovoj odluci.
 
IX. Zakupnik je dužan pored plaćanja ugovorom utvrđenog  iznosa zakupnine plaćati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora(redovito održavanje, čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci na instalacijama i dr.).
Zakupnik snosi i troškove koji prizlaze iz korištenja poslovnog prostora (struja, voda, odvoz otpada, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i dr.).
 
X. Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a  ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća, u nominalnom iznosu i bez kamata.Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od  sklapanja ugovora o zakupu.
 
XI. Javni natječaj je uspio ako je najmanje jedan ponuditelj podnio pravovremenu i potpunu ponudu koja ispunjava sve uvjete javnog natječaja i ako je ponuđena mjesećna zakupnina veća od oglašene u javnom natječaju.
 
XII. Ako ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu po pozivu i u ostavljenom roku, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem kojiispunjava uvjete natječaja.
 
XIII. Zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o svom trošku.
 
XIV. Otvaranje ponuda obavit će se javno. Mjesto, datum i sat  otvaranja ponuda objavit će se nawebstranici Grada Makarskewww.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske.
 
XV. Grad Makarska sve do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj njegovoj fazi, bez obrazloženja.
 
Informacije o poslovnom prostoru  mogu se dobiti u Gradskoj upravi u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti kao i  na telefon broj: 021 608 444.
 
Klasa: 372-03/19-01/7
Ur.broj:2147/01-03/6-19-01
 
Makarska, 30.10.2019.                                 
 
 
 
makarska logo