19°C weather icon

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

02.12.2019.

Na temelju čl. 4. Pravilnika o davanju poslovnog prostora na korištenje udrugama (Glasnik Grada Makarske, br. 23/2019) te Zaključka gradonačelnika Grada Makarske od 28. studenog 2019.

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

r a s p i s u j e

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE

UDRUGAMA

 

 

 

Raspisuje se natječaj za davanje gradskih prostora na korištenje udrugama prikupljanjem pisanih prijava, prema tabelarnom prikazu kako slijedi:

 

Redbr.

Ulica

br.

Pozicija u zgradi

Površina ukupnam²

Aktivnost

Naknada za korištenje prostora kn/m2

1.

Šetalište sv. Petra

2

prizemlje

66,60

Športski ribolov na moru

2,00

2.

Obala kralja Tomislava

23

prizemlje

103,36

Jedriličarski sport

5,00

3.

Kralja Petra Krešimira IV

9

prizemlje

55,67

Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju

2,00

4.

Kralja Petra Krešimira IV

9

prizemlje

40,60

Unapređenje kvalitete života djece  s teškoćama u razvoju

2,00

5.

Dr. Mate Ujevića

2

prizemlje

26,02

Unapređenje kvalitete života osoba oboljelih od dijabetesa  

2,00

 

Poslovni prostor daju  se na korištenje na određeno vrijeme, na rok od 5 godina.

Naknada za korištenje prostora uvečava se za iznos PDV-a.

 

Pisana prijava s dokumenacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj -Javni natječaj za davanje gradskog  prostora na korištenje udrugama“ preporučeno poštom ili u pisarnicu, na adresu:

                                                          GRAD MAKARSKA

                                                           21300 MAKARSKA

                                                        Obala kralja Tomislava 1/1

 

Prijavitelji podnose pisanu prijavu najkasnije u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Pravo podnošenja pisane prijave imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge). Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog natječaja. Prijava mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerena službenim pečatom.

Obrazac koji je sastavni dio natječajne dokumentacije kao i uputa što prijava mora  sadržavati mogu se preuzeti na stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Uvjeti za dodjelu prostora na korištenje su:

1.      udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu najmanje jednu godinu prije dana objave javnog natječaja;

2.      udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.      udruga mora imati statut usklađen sa Zakonom o udrugama;

4.      osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu;

5.      udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;

6.      udruga mora imati ljudske resurse za provedbu aktivnosti;

7.  udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

      8.  aktivnosti se moraju provoditi na području Grada;

      9.  udruga mora uredno ispunjavati obveze koje proizlaze iz prethodno korištenog  gradskog

           prostora.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

1.      izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice);

2.      dokaz da je osoba koja zastupa udrugu u mandatu;

3.      presliku statuta, sa svim izmjenama i dopunama (usklađen sa Zakonom o udrugama i ovjeren od nadležnog upravnog tijela);

4.      dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

5.      dokaz Upravnog odjela za financije i proračun Grada o nepostajanju dospjelog duga s osnove potraživanja Grada, ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja;

6.      dokaz Porezne uprave o nepostojanju dospjelog duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja;

7.      popis zaposlenih osoba u udruzi s nazivom radnog mjesta, potpisan od strane  osobe ovlaštene za zastupanje udruge te ovjeren službenim pečatom udruge;

8.      presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela:

9.      popis aktivnosti koje će se provoditi u prostoru, za provođenje kojih je udruga registrirana i koje su u okviru oglašene namjene - aktivnosti;

10.  druge dokaze i dokumentaciju navedenu u natječaju

 

Prijava sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

 

Udruge kojih su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete  natječaja, neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva za davanje gradskih  prostora na korištenje udrugama.

 

            Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, u okviru oglašene namjene područja aktivnosti su:

 

a) Pune  godine aktivnog djelovanja od upisa u odgovarajući registar

     - za svaku punu godinu aktivnog djelovanja------------1 bod

 

b) Broj zaposlenika

     - do 2---------------------------------------------------1 bod

     - od 3 do 6---------------------------------------------3 boda

     - 7 i više  ----------------------------------------------5 bodova

 

              c) Broj članova i/ili volontera

    - do 10 ---------------------------------------------------1 bod

    - od 11 do 20 ------------------------------------------- 2 boda

    - više od 20 --------------------------------------------- 3 boda

 

              d) Neposredan rad s korisnicima usluga (rad s ciljanim skupinama):

                      - do 20 korisnika------------------------------------------------5 bodova

                      - od 21 do 50 korisnika---------------------------------------10 bodova

                      - iznad 50 korisnika-------------------------------------------15 bodova

 Ukoliko udruga neposredno radi s korisnicima različitih ciljanih skupina, za svaku ciljanu skupinu dodjeljuju se zasebni bodovi te se zbrojem pojedinačno dodijeljenih bodova dobije ukupni broj bodova.

 

             e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje dvije godine  

        - iz EU fondova ------------------------------------------  6 bodova

        - iz državnog proračuna-----------------------------------5 bodova

        - iz proračuna Grada---------------------------------------4 boda

        - iz poslovnog sektora-------------------------------------3 boda

        - od drugog javnog ili privatnog donatora -------------2 boda

U slučaju ostvarenja više financijskih potpora za projekte/programe, sukladno ovom kriteriju, broj ostvarenih bodova se zbraja.

 

               f) Ostvarena priznanja, nagrade, u posljednje dvije godine   

     - državna --------------------------------------------------8 bobova

     - gradska --------------------------------------------------6 bodova

     - strukovna-------------------------------------------------2 boda

 U slučaju ostvarenja više priznanja ili nagrada, sukladno ovom kriteriju, broj ostvarenih bodova se zbraja.

 

              g) Zajedničko korištenje prostora

    - ako se namjerava koristiti prostor s nekom partnerskom organizacijom civilnog      

      društva--------------------------------- 3 boda

 

h) Prethodno korištenje prostora

     - prethodno uredno korištenje istog gradskog prostora u smislu urednog podmirenja zakupnine (naknade), komunalne naknade,  naknade za uređenje voda, spomeničke rente  ---------------------3 boda

 

              i) Prethodno ulaganje u prostor uz odobrenje Grada

     - do 20.000,00 kn -------------------------------------3 boda

     - više od 20.000,00 kn do 50.000,00 kn------------5 bodova

     - više od 50.000,00 kn--------------------------------8 bodova

 

Bodovi ostvareni prema kriterijima i mjerilima prema točkama: a, b, c, d, e, f, g, h, i, se zbrajaju.

 

Ukoliko prijavitelj u prijavi navodi da ispunjava određeni kriterij, mora dostaviti dokaz o navedenom sukladno Sadržaju prijave prijavitelja-Popis dokaza koji je sastavni dio ovog natječaja.

 

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Komisija utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje.

          Ako dva ili više podnositelja prijava imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriterijima:

1. neposredan rad s korisnicima usluga;

2. ostvarena priznanja, nagrade i potpore,

a bodovi po ova dva kriterija se zbrajaju.

 

Ako, po kriterijima iz prethodnog stavka, podnositelji prijava i dalje imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario veći broj bodova po kriteriju pune godine aktivnog djelovanja.

 

Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora, kojeg planira koristiti više udruga u suradnji ili partnerskom odnosu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti veći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz ovog natječaja.

Suradnja, odnosno partnerstvo, mora trajati duže od jedne godine do dana objave natječaja i potvrđuje se izjavom, koja se prilaže uz prijavu, potpisanom od ovlaštenih osoba prijavitelja i suradničke ili partnerske udruge, ovjerene od  javnog bilježnika.

 

            Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, Komisija će na internetskoj stranici Grada i na oglasnoj ploči  Grada, javno objaviti Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora s ukupnim  brojem bodova.

 

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog ne uvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

            Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora utvrđuje gradonačelnik.

Na temelju Konačne liste prvenstva, gradonačelnik donosi zaključak o dodjeli prostora na korištenje.

            Na temelju Konačne liste prvenstva i zaključka gradonačelnika, sklapa se ugovor o korištenju prostora (u daljnjem tekstu: ugovor).

Ako prijavitelj, koji je ostvario najviše bodova za pojedini  prostor, ne pristupi sklapanju ugovora u ostavljenom roku, gradonačelnik sklapa ugovor sa slijedećim prijaviteljem s najvećim brojem bodova.

Ugovor se sklapa na pet godina kao javnobilježnički akt.

Troškove solemnizacije snosi korisnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU     GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

 

 

Prijava za prostor oglašen pod red.brojem

Adresa prostora

                                                                       

 

Ako se prostor namjerava koristiti u partnerstvu s drugom udrugom navesti naziv udruge, OIB,adresu, ovlaštenu osobu za zastupanje.

 

I.Podaci o prijavitelju

 

 

1.Naziv,OIB,adresa

 

2.Osoba ovlaštena za zastupanje  i dužnost koju obnaša

 

3.Datum upisa u registar udruga

 

4.RNO (registar neprofitnih organizacija) – broj

 

 

5. Ciljevi osnivanja

(sukladno statutu ili osnivačkom aktu)

 

 

 

6.Djelatnosti

(sukladno statutu ili osnivačkom aktu)

 

 

II.NAMJENA

 

1.Vrsta usluga koje će se pružati i aktivnosti koje će se provoditi u prostoru

 

 

 

 

2. Programi koji će se provoditi s partnerskom organizacijom, sukorisnikom prostora

 

 

 

III. MJERILA

 

BROJ OSTVARENIH BODOVA

1.Pune godine aktivnog djelovanja od upisa u registar

 

 

2.Broj zaposlenih (upisati broj)

 

 

 

3. Broj članova i/ili volontera

 

 

 

4.Neposredni rad s korisnicima usluga

-rad s ciljanim skupinama (navesti broj korisnika)

-pružanje usluge smještaja korisnika (navesti broj korisnika)

 

 

5.Broj  ostvarenih financijskih potpora za projekte/programe( u posljednje dvije godine)

 

 

-          iz EU fondova

 

 

-          iz državnog proračuna

 

 

-          iz proračuna Grada

 

 

-          iz poslovnog sektora

 

 

-          od drugog javnog ili privatnog donatoar

 

 

6.Broj  ostvarenih priznanja, nagrade i sl. (u posljednje dvije godine)

 

 

          -državna

 

 

          -gradska

 

 

          -strukovna

 

 

7.Prethodno ulaganje u prostor uz odobrenje Grada/kn

                                        

 

-          do 20.000,00

 

 

-          više od 20.000,00 do 50.000,00

 

 

-          Više od 50.000,00

 

 

8. Zajedničko korištenje prostora s nekom partnerskom organizacijom

 

 

9. Prethodno uredno korištenje istog prostora

 

 

 

UKUPNO OSTVARNI BODOVI

(popunjava Komisija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ PRIJAVE PRIJAVITELJA   POPIS DOKAZA

1. Obrazac prijave s popunjenim svim osnovnim podacima o udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva

2. Izvadak iz matičnog registra u koji je prijavitelj upisan – ispis internetske stranice

3. Dokaz da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge u mandatu

4. Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a)

5. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela

6. Presliku važećeg statuta prijavitelja ovjeren  od nadležnog upravnog tijela

7. Dokaz Porezne uprave o nepostojanju dospjelog duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja)

8. Prethodno uredno korištenje istog prostora dokazuje se Potvrdom Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske o nepostojanju dospjelog duga s osnove potraživanja Grada (zakupnina, odnosno naknada za korištenje prostora, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, spomenička renta) ne starija od 30 dana do dana objave natječaja.

9. Ukoliko prijavitelj namjerava koristiti prostor u suradnji /partnerstvu sa drugom udrugom mora dostaviti obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa dužeg od jedne godine na kojem su javnobilježnički ovjereni potpisi osoba ovlaštenih za zastupanje prijavitelja i partnera.

10. Popis i opis aktivnosti koje će se provoditi u prostoru, za provođenje kojih je prijavitelj registriran i koje su u okviru oglašene namjene –područja aktivnosti za prostor za koji je prijava na natječaj.

11.Popis zaposlenih osoba u udruzi s nazivom radnih mjesta, potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge te ovjeren službenim pečatom udruge.

12. Broj članova i/ili volontera dokazuje se Evidencijom o članovima i volonterima iz godišnjeg izvješća za prethodnu godinu.

13. Broj neposrednih korisnika usluga (rad s ciljanim skupinama) dokazuje se godišnjim izvješćem za prethodnu godinu.

14. Broj ostvarenih financijskih potpora u posljedne dvije godine dokazuje se preslikom ugovora ili odluke o  financiranju.

15. Ostvarena priznanja, nagrade ,u posljedne dvije godine,  dokazuje se preslikom nagrade, priznanja i sl.)

16. Prethodno ulaganje u prostor dokazuje se računima i pisanim Odobrenjem Grada za ulaganja.

 

 

Klasa:372-03/19-01/2

Ur.broj:2147/01-03/6-19-4                                     

Makarska, 28.studenog 2019.

 

 

 

OBRAZAC PRIJAVE DOSTUPAN JE NA POVEZNICI

makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

makarska logo