28°C weather icon

Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova

08.05.2019.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» broj: 15/16 i 3/17), a u svezi s odredbama Pravilnika o prometovanju turističkog vlaka na području Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 11/19) te Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova Klasa: 340-05/19-01/1, Ur.broj: 2147/01-03/7-19-1 Gradonačelnik Grada Makarske dana 06. svibnja 2019. objavljuje

 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova

 

 

I.

Grad Makarska raspisuje javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za prometovanje turističkih vlakova.

Turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i do dvije priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika radi turističkog razgledavanja Grada Makarske.

 

II.

Javne površine - dvije trase koje se daju na korištenje za prometovanje turističkog vlaka su:

 

TRASA A)  Kretanje turističkog vlaka ulicama namijenjenim za kretanje motornim vozilima i to:

         Ulicom Franjevački put (ŽC6197) kod Parka dr. fra Jure Radića do raskrižja

         iste s kružnim tokom prometa s Ulicama: Europske zajednice, oca Petra Perice i

         Stjepana Ivičevića, dalje Ulicom Stjepana Ivičevića, Ulicom don Mihovila

         Pavlinovića, Ulicom Ante Starčevića (D411) do raskrižja s Ulicom Neretvanskih

         knezova i Ulicom Molizanskih Hrvata, dalje Ulicom Neretvanskih knezova do

         raskrižja s Ulicom kralja Petra Krešimira IV, dalje Ulicom kralja Petra

        Krešimira IV do raskrižja s Ulicom kralja Zvonimira (D411), dalje Ulicom kralja

         Zvonimira do raskrižja s Ulicom Obala kralja Tomislava (D411), dalje Ulicom

         Obala kralja Tomislava (ŽC6197) do Ulice Marineta (ŽC6197), dalje Ulicom

         Marineta do Ulice Franjevački put kod Parka dr. fra Jure Radića.

 

Polazna i završna stanica kretanja turističkog vlaka za TRASU A je stajalište u Ulici Franjevački put (kod Parka fra Jure Radića).

Stajališta turističkog vlaka za TRASU A su osim polazne i završne stanice            autobusno stajalište u Ulici don Mihovila Pavlinovića (iznad Gradske tržnice), te stajalište u Ulici kralja Petra Krešimira IV – prije raskrižja s Ulicom kralja Zvonimira (D411).

 

TRASA  B) Kretanje turističkog vlaka pješačkim zonama i to:

                    Šetalište dr. Franje Tuđmana, Ulicom Put Cvitačke i Cvitačka.

 

Polazna stanica kretanja turističkog vlaka za TRASU B je stajalište pokraj dječjeg igrališta na Šetalištu dr. Franje Tuđmana, a završna stanica je na okretištu na Cvitački.

 

III.

Javne površine-trase daju se na korištenje za prometovanje turističkih vlakova za ljetno razdoblje od 01. svibnja do 30. rujna, na rok od 7 godina.

Radno vrijeme turističkog vlaka je od 08,00 do 24,00 sata svakog dana.

 

IV.

Početna godišnja naknada-porez na korištenje javnih površina utvrđuje se u iznosu od 80.000,00 kuna za obje trase (trasa A i trasa B) zajedno, odnosno za dva turistička vlaka.

 

V.

Jamčevina za sudjelovanje u Javnom natječaju utvrđuje u iznosu od 80.000,00 kuna, a uplaćuje se na poslovni račun Proračun Grada Makarske, otvorenog kod Hrvatske poštanske banke broj HR4123900011824900000, poziv na broj: 68 7706 – OIB – 411, s obveznom naznakom «jamčevina za turističke vlakove».

 

VI.

Na svakoj javnoj površini-trasi (trasa A i trasa B) prometuje samo po jedan (1) turistički vlak.

     

VII.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću.

 

VIII.

Pisana ponuda za sudjelovanje u Javnom natječaju mora sadržavati:

 1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe, s naznakom sjedišta odnosno prebivališta, preslik osobne iskaznice za fizičku osobu, OIB, broj žiro računa (IBAN), naziv banke, broj telefona;
 2. Izvod iz sudskog registra odnosno obrtnog registra iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje prijevoza putnika u cestovnom prijevozu, a koji ne smije biti stariji od 60 dana do dana raspisivanja Javnog natječaja;
 3. Ponuđeni godišnji iznos naknade-poreza za korištenje javnih površina-trasa za prometovanje turističkih vlakova
 4. Dokaz da ima u vlasništvu ili najmu dva turistička vlaka;
 5. Dokaz da su turistički vlakovi registrirani za prometovanje;
 6. Dokaz da ima položen ispit odgovarajuće kategorije, odnosno da ima zaposlenog vozača sa položenim vozačkim ispitom odgovarajuće kategorije, za svaki turistički vlak;
 7. Dokaz da ima važeću policu osiguranja putnika, za svaki turistički vlak;
 8. Dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 9. BON 1 i BON 2 za trgovačko društvo, BON 2 za obrtnike (ne stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja);
 10. Potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja);
 11. Potvrdu nadležne Porezne uprave o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja);

 

IX.

Tražena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenom presliku, uvezana u jedinstvenu cjelinu te ručno numerirana.

 

X.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD MAKARSKA

21 300  M a k a r s k a

Obala kralja Tomislava 1

 

u zatvorenoj omotnici, s naznakom: «Povjerenstvo za provođenje natječaja za prometovanje turističkog vlaka - NE OTVARAJ », preporučeno poštom ili u pisarnicu Grada Makarske.

 

Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja.

XI.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr te na oglasnoj ploči Grada Makarske.

 

XII.

Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr te na oglasnoj ploči Grada Makarske.

 

XIII.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

XIV.

Povjerenstvo zapisnički utvrđuje broj zaprimljenih ponuda te između pravovremenih i potpunih ponuda koje udovoljavaju uvjetima natječaja utvrđuje najpovoljniju ponudu, primjenom kriterija naviše ponuđene godišnje naknade-poreza na korištenje javnih površina.

            Ako je podneseno više ponuda koje udovoljavaju uvjetima natječaja, koje su istovjetne glede ponuđenog iznosa naknade-poreza, Povjerenstvo će pozvati takve ponuditelje da, u ostavljenom roku, podnesu novu ponudu o visini poreza koji nude.

 

XV.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku javnog natječaja jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja u nominalnom iznosu i bez kamata.

 

XVI.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, plaćena jamčevina će se uračunati u porez na korištenje javne površine.

 

XVII.

Ponuditelj koji nakon donošenja odluke Povjerenstva o prihvatu njegove ponude, odustane od korištenja javnih površina gubi pravo na povrat jamčevine.

 

XVIII.

Na temelju odluke Povjerenstva o izboru najpovoljnije ponude Upravni odjel za komunalne djelatnosti donosi rješenje o korištenju javnih površina i rješenje o porezu na korištenje javnih površina.

 

XIX.

Na rješenje o korištenju javnih površina može se staviti prigovor gradonačelniku Grada Makarske. Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačnom.

 

XX.

            Osoba koja je ostvarila pravo korištenja javnih površina dužna je priložiti ovjerenu bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja plaćanja poreza na korištenje javnih površina na iznos od 200.000,00 kuna, s time da je osoba ovlaštena za zastupanje jamac platac.

 

XXI.

Grad Makarska zadržava pravo poništiti javni natječaj bez obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

 

 

KLASA: 340-05/19-01/1  

URBROJ: 2147/01-03/7-19-2

Makarska,  06. svibnja 2019.

 

                                                                                                 

 

GRADONAČELNIK

Jure Brkan, dipl.oec.

makarska logo