18°C weather icon

Javna rasprava

01.12.2010.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07 i 38/09) te Zaključka Gradonačelnika Grada Makarske od 26. studenoga 2010. godine, Odjel za gospodarenje prostorom

O b j a v l j u j e
JAVNU RASPRAVUo prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Požare » Makarska

 I.
O utvrđenom Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Požare» Makarska provest će se javna rasprava sa javnim uvidom.

II.
Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Požare » trajati će od 09.prosinca 2010. godine do 10. siječnja 2011. godine.

III.
Za vrijeme javnog uvida, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Grada Makarske, svima zainteresiranima će se omogućiti uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Požare» Makarska.
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.
IV.
O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Požare» Makarska održati će se javno izlaganje i to na dan 04. siječnja 2011. godine (utorak), s početkom u 13,00 sati, u sobi br. 26. u zgradi Grada Makarske.

V.
Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 10. siječnja 2011. godine, mogu Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Požare » na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1


Klasa: 350-02/10-20/17
Ur.broj:2147/05-05/1-10/54
Makarska, 29.studenoga 2010.

v.d. PROČELNIKA
Tonči Vuković, dipl.iur. 

 

makarska logo