14°C weather icon

Javna rasprava - prijedlozi izmjena i dopuna DPU-a Donja Luka 2

12.11.2007.

13.11.07.


Na temelju članka 77. I članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07) i zaključka Gradskog poglavarstva Grada Makarske sa 18. sjednice održane 25. listopada 2007. godineGrad Makarska
Objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a „Donja Luka 2“ Makarska
(Glasnik Grada Makarske broj 3/03 i 6/04)I. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a „Donja Luka 2“ Makarska održat će se u trajanju od 15 dana, od 6. studenoga do 21. studenoga 2007. godine u sobi broj 26 u zgradi Gradskog poglavarstva, Makarska, Obala kralja Tomislava 1.

II. Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a „Donja Luka 2“ Makarska održat će se dana 15. studenoga 2007. godine u sobi broj 26 u zgradi Gradskog poglavarstva Makarske, Makarska, Obala kralja Tomislava 1.

III. Na javnom uvidu bit će izložen i grafički dio Izmjena i dopuna DPU-a „Donja Luka 2“ Makarska.

IV. Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida mogu se upisati prijedlozi i primjedbe u knjigu primjedbi.

V. Svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti nositelju izrade dostaviti poštom najkasnije do 21. studenoga 2007. godine na adresu:


GRAD MAKARSKA
Gradsko poglavarstvo
Obala kralja Tomislava 1
21300 MAKARSKA
Uz naznaku „Izmjene i dopune DPU Donja Luka 2“ Makarska – javna rasprava.


Klasa: 021-01/2007-01/2641-12                                                Gradonačelnik
Makarska, 25. Listopada 2007.                                                  Marko Ožić Bebek, dr. med. 

makarska logo