6°C weather icon

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko turističke zone Makarska-zapad 2

30.10.2011.

Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju

Klasa: 350-02/10 – 20/1
Urbroj: 2147/05-05/1-11-34
Makarska, 24. listopada 2011.


Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11), a sukladno Zaključku Gradonačelnika od 20. studenog 2011. godine, Odjel za gospodarenje prostorom Grada Makarske o b j a v l j u j e

JAVNU RASPRAVU
(ponavlja se)

o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2


I.    Javni uvid u Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2, održat će se u trajanju od 15 dana i to od 02. studenog do 17. studenog 2011. godine, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

II.    Javno izlaganje o Prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2, održat će se dana 15. studenog s početkom u 13 sati, u sobi 26 u zgradi uprave Grada Makarska.

III.    Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.    Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

V.    Nositelju izrade odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom svoje prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu uputiti odnosno dostaviti najkasnije do 17. studenog 2011. godine. Pismena slati na adresu:
GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k a
uz naznaku „Prijedlog UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 2– javna rasprava“.


Voditelj odsjeka
Tonći Vuković, dipl.iur.
makarska logo