25°C weather icon

Ispravak javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2020. godini

08.01.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), članku 13. Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 18/18) i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske, dana 8. siječnja 2020. godine, donosi

 

 

I.                   ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

 

za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro

iz proračuna Grada Makarske u 2020. godini

 

 

Članak 1.

Ovim I. Ispravkom Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2020. godini, mijenja se članak 13. stavak 1. Natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2020. godini, KLASA: 007-01/20-01/1, UR.BROJ: 2147/01-06/3-20-2 (u nastavku: Natječaj), koji sada glasi:

„Rok za podnošenje prijava je zaključno s 3. veljače 2020. godine. Prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.“.

 

Članak 2.

Sve ostale odredbe Natječaja ostaju iste.

 

Članak 3.

Ovaj I. Ispravak Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2020. godini stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 007-01/20-01/1

UR.BROJ: 2147/01-06/3-20-3

Makarska, 8. siječnja 2020.                                                             

                                                                                  

                                                                       Gradonačelnik

                                                                       Jure Brkan, dipl.oec.

makarska logo