3°C weather icon

Inovativni turizam - javni poziv Ministarstva

11.07.2012.

12.7.2012.


Kako bi pridonijelo jačanju ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma, pri čemu izuzetno važnu ulogu ima kontinuirano stvaranje novih i inovativnih proizvoda kojima se obogaćuje ukupna turistička ponuda, Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za Program poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam“. Temeljem programa će biti dodjeljivana bespovratna sredstva najkvalitetnijim kandidiranim projektima, kojima je cilj upravo razvoj novih, inovativnih proizvoda odnosno proširenje ukupne turističke i ugostiteljske ponude,

„Budući da inovacije, svježe ideje i novi zanimljivi proizvodi predstavljaju dodatni iskorak u ukupnoj ponudi i odredište pozicioniraju na višu, još kvalitetniju razinu, kroz ovaj smo program željeli još snažnije potaknuti njihov razvoj. Osim toga, u skladu s trendovima na svjetskom turističkom tržištu novi, inovativni proizvodi održivog turizma siguran su jamac da smo na pravom putu“ - rekao je ministar turizma Veljko Ostojić o programu za kojeg je Ministarstvo turizma izdvojilo 6 milijuna kuna.

Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012. godine, a za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog programa imaju mogućnost kandidirati projekte, između ostalih, trgovačka društva, obrti, zadruge, putničke agencije, turističke zajednice, javne ustanove, udruge i dr. Više informacija o programu i potrebnoj dokumentaciji za kandidiranje projekata nalazi se na web stranicama Ministarstva turizma.

Podsjećamo, Program poticanja inovacija u turizmu „Inovativni turizam“ jedan je od osam programa za dodjelu potpora i poticaja, koje je Ministarstvo pripremilo za ovu godinu. Ukupna vrijednost svih osam programa je 32 milijuna kuna, a namijenjeni su jačanju cjelokupne konkurentnosti hrvatskog turizma kroz partnerstvo s javnim, privatnim i civilnim sektorom.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
objavljuju
J A V N I P O Z I Vza kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini
I. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:

1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama
2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte
3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
4. afirmaciju turističkih atrakcija
5. inovativne turističke aranžmane
6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi
7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli“, „Prijatelj okoliša“, „Plava zastava“ i sl.), te razne vrste brendiranja
8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

II. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.
Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

III. Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa te obrazac Zahtjeva – IT/12 sastavni su dio ovog Javnog poziva koji se nalaze na internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

IV. Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta/programa:
- ispunjen obrazac Zahtjeva (IT/12)
- dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG – preslika Upisnika, preslika Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ili domaćinstvu, obrtnica)
- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
- dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu ili području realizacije programa/projekta, ukoliko je predmet projekta/programa vezan za nekretnine
- opis programa ili projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija sa potrebnim odobrenjima i dozvolama sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, foto dokumentacija) / osnovni podaci o objektu ili proizvodu koji se certificira ili brendira, / opis nove tehnologije ili
inovativnog aranžmana, i druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih kriterija
- trajanje i faze realizacije projekta/programa/aktivnosti, sa naznakom trenutne faze
- troškovnik, ponuda, predračun, ugovor ili predugovor provedbenih aktivnosti
- program ulaganja i izvori financiranja, uz dostavu dokaza (izjava o visini vlastitih sredstava, ugovori o sufinanciranju projekta/programa od strane drugih subjekata i dr.)
- dokazi koji služe za ocjenu podnositelja zahtjeva (registracija, reference, osposobljenost, dosadašnji doprinos razvoju turizma)
- dokazi koji služe za ocjenu interesa tržišta (predugovori, ugovori, sporazumi, partnerstva sa turističkim agencijama, hotelima, javnim ustanovama, školama i dr.)

V. Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu turizma. Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donosi ministar temeljem prijedloga odluke Povjerenstva. Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava objavljuje se na internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr). Ministar s korisnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta/programa. Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica, koju korisnik dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja. Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.

VI. Pri odluci o odabiru projekata i dodjeli sredstava uzimati će se u obzir sljedeći kriteriji:
- ocjena originalnosti i inovativnosti projekta/programa, te značaja za cjelokupnu turističku ponudu područja na kome se realizira
- ocjena projekta/programa sa aspekta održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske)
- ocjena projekta/programa prema vrijednosti prirodne, kulturne i/ili graditeljske baštine
- ocjena podnositelja zahtjeva (registracija, reference, osposobljenost, dosadašnji doprinos razvoju turizma)
- sadašnja faza realizacije programa/projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
- omjer osiguranog financiranja vlastitim sredstvima i iz drugih izvora i tražene potpore
- sudjelovanje drugih zainteresiranih subjekata (županije, grada/općine, turističke zajednice, međunarodne organizacije) u sufinanciranju programa/projekta
- interes tržišta za predloženim novim proizvodom (predugovori, ugovori, sporazumi, partnerstva sa turističkim agencijama, hotelima, javnim ustanovama, školama i dr.)

VII. Ministarstvo zadržavaj pravo praćenja realizacije svakog pojedinačnog projekta/programa, kao i kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

VIII. Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv - INOVATIVNI TURIZAM - ne otvaraj“.

IX. Neće se razmatrati zahtjevi:
- s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom
- koji se ne dostave u roku
- za nejasne projekte (ako u priloženoj dokumentaciji nisu jasni ciljevi, namjena, turistička valorizacija) i projekte koji nisu sukladni Programu
- podnositelja zahtjeva koji nisu izvršili ugovorne obveze prema Ministarstvu turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena sredstva

X. Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012.godine.
KLASA: 334-05/12-16/1
URBROJ: 529-04-01-01-02-12-2
Zagreb, 29. lipnja 2012.
makarska logo