28°C weather icon

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje žičare Makarska-Biokovo

29.03.2017.

              

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za komunalne poslove,

komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I 351-04/16-01/0058

URBROJ: 2181/1-10-17-3

U Splitu, 23. ožujka 2017.

 

Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 25. i 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 03/17 ) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

 

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

za zahvat izgradnje žičare Makarska - Biokovo

Nadležno tijelo:

Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split

Nositelj zahvata:

Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska

Lokacija zahvata:

Zahvat se nalazi na jugoistočnom području grada Makarske (polazna postaja žičare nalazi se na predjelu Zagon, a završna postaja na predjelu Štrbina.

Pravni temelj:

Članak 80. Zakona o zaštiti okoliša i članci 25. i 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Naime, Za zahvate navedene u točki 4.1. Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha i veće Priloga III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 03/17), ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

 

Sažeti opis zahvata:

Izgradnja predmetnog zahvata predviđena je u duljini od cca 3100 m, od polazne postaje na lokaciji Zagon do ispod vrha Vošac na Biokovu, na predjelu Štrbina. Žičara bi imala visinsku razliku oko 1100 m.

Objekti žičare su polazna (pogonska) i završna (povratna) postaja te nosivi stupovi čeličnih transportnih užadi. Za predmetni zahvat odabrana je tehnologija žičare s povratnim tokom. Žičara s povratnim tokom radi na načelu povratnog toka dva vozila između polazne i završne postaje. Vozila su trajno spojena na transportno uže i kreću se po dva nosiva užeta. Sav proces vožnje se vrši potpuno automatski.

Na pogonskoj postaji predviđen je jedan radnik koji nadzire rad žičare. Rad žičare je potpuno automatiziran. U svakom vozilu se nalazi službena osoba, koja nadzire putnike tokom ulazaka/izlazaka iz vozila i postupa u slučaju zastoja.

Najčešća brzina kretanja žičare ovog tipa je oko 8 m/s – 12 m/s.

Oprema žičare sastoji iz pogona žičare, transportnih užadi, vozila i uređaja u postajama.

 

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je sukladno članku 25. stavak 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš uz svoj zahtjev o provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio i Studiju o utjecaju zahvata na okoliš žičare Makarska - Biokovo,  koju je u prosincu 2016. izradila tvrtka Ires ekologija, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaza baruna Filipovića 1, kao i Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-612-07/16-60/103, URBROJ: 517-07-2-1-16-2 od 14. studenog 2016. da se za predmetni zahvat ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je za isti obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu  infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije je 17. siječnja 2017. proslijedio predmetni zahtjev nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike svojim podneskom UP/I – 351-03/16-02/128, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 28.02.2017., pozivom na odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dostavilo je predmetni zahtjev na nadležno postupanje ovom Upravnom tijelu uz mišljenje da se planirani zahvat nalazi u prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš .

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu  infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije će sukladno članku 26. citirane Uredbe tijelima i/ili osobama određenih posebnim propisima i JLP(R)S dostavit priloženu Studiju i zatražiti mišljenje o tome da li je moguće očekivati negativan utjecaj na okoliš planiranog zahvata s obzirom na područje njihove nadležnosti.

Nakon što Upravni odjel razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ili ne.

 

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
  2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;
  3. Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska;
  4. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21 000 Split;
  5. Hrvatske šume, Uprava šuma, podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split;
  6. JU Park prirode Biokovo, Marineta - Mala obala 16, 21 300 Makarska

 

Način očitovanja javnosti na informaciju:

U svrhu  informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija objavit će se na Internet stranicama (www.dalmacija.hr) i oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske županije i Grada Makarske.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Splitsko – dalmatinske županije, Upravni odjel za  komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Splitsko – dalmatinska županija objavit će na svojim Internet stranicama (www.dalmacija.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

                                                                                     PRIVREMENA PROČELNICA

                                                                                            Marija Vuković, d.i. a.

makarska logo