11°C weather icon

Imenovanje unutarnjeg revizora: Obavijest i upute kandidatima

10.07.2015.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

o javnom natječaju Klasa: 112-02/15-01/61, Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-01 objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 75 od 08. srpnja.2015. godine za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora u Gradu Makarskoj. Prijave na javni natječaj podnose se zaključno sa 16. srpnja.2015. godine
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Opis poslova radnog mjesta – unutarnji revizor

Obavlja poslove u svezi procjene procesa i sustava unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima u sklopu čega:
- provodi unutarnju reviziju Grada u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim sa Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
- testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Grada i proračunskih korisnika u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava svih proračunskih korisnika u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava svih proračunskih korisnika čiji se rashodi osiguravaju u proračunu,
- upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima,
- predlaže mjere za unapređenje poslovanja proračunskih korisnika te o svemu izravno podnosi izviješće gradonačelniku,
- obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika ili prema potrebi,
- priprema planove unutarnje revizije i to:
-strateški plan za razdoblje od tri godine,
-godišnji plan i
-planove pojedinačne unutarnje revizije,
- prati provedbu preporuka revizorskog izviješća iz prethodno obavljenih revizija,
- daje savjete revidiranoj jedinici u svezi s provedbom preporuka,
- surađuje sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća,
- procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju,
- prati realizaciju odluka i zaključaka iz svoje nadležnosti,
- odgovoran je za ažurno i točno provođenje svih faza revizije u skladu sa planom revizije
- izrađuje pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
- obavlja i druge poslove koji temeljem pozitivnih propisa ili u svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svih područja na provedenom pisanom testiranju.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/1 i 19/13)


- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)


- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 141/06)


- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna ("Narodne novine" broj 96/13)


- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/08)

 

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14)

 

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10, 19/14)

 

Ostale upute


Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.


O vremenu i mjestu testiranja kandidati će naknadno biti obaviješteni putem web stranice Grada Makarska www.makarska.hr i putem oglasne ploče Grada Makarska na adresi Obala kralja Tomislava 1, Makarska, u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Makarska, najkasnije pet dana prije testiranja.

Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za imenovanje unutarnjeg revizora

 


 

makarska logo