20°C weather icon

Advent u Makarskoj - Božićni grad 2018: Obavijest o javnom nadmetanju

21.11.2018.

Odbor za pripremu manifestacije “Božićni grad 2018.” sukladno Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2018. koji je objavljen dana 09. studenog 2018.g. na mrežnim stranicama Grada Makajrske www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada, dana 21. studenog 2018.g.

 

OBJAVLJUJE

 

Nakon objave Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2018., Klasa:610-02/18-01/30, Ur.broj:2147/01-03/3-18-40 od 21. studenog 2018.g. ostale su slobodne kućice pod red.br.:

-          3, 4, 3A i 6A (za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva) i

-          3C i 4C (za obavljanje djelatnosti trgovine)

te će se sukladno članka 6. Javnog poziva od 09. studenog 2018.g.

 

dana 23. studenog (petak) 2018.g. u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske (Obala kralja Tomislava 1, Makarska)

 

provesti javno nadmetanje za zakup kućica pod red.br.: 3, 4, 3A i 6A (za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva), te 3C i 4C (za obavljanje djelatnosti trgovine). Javno nadmetanje se zaključuje za svaku kućicu ponaosob nakon proteka 2 minute od zadnje licitirane ponude, a pravo zakupa kućice ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

Ovim putem pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću na gore navedeno javno nadmetanje za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, te su prije održavanja istog dužni predočiti Odboru za pripremu manifestacije “Božićni grad 2018.” slijedeću dokumentaciju:

-          ponudu za sudjelovanje na javnom nadmetanju koja sadrži: ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, broj telefona, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke;

-          dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruga, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave (ovisno o načinu registracije za obavljanje djelatnosti);

-          potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska (ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva);

-          dokaz o uplati jamčevine, u visini početnog iznosa zakupnine kućice (bez PDV-a) za koju se namjerava javno nadmetati, na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj: HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411).

Ponuditelji koji po Javnom pozivu od 09. studenoga 2018.g. nisu ostvarili pravo zakupa kućice, traženu dokumentaciju za javno nadmetanje mogu preuzeti u zgradi Grada Makarske, soba br.28 (II kat), s napomenom da moraju platiti razliku u visini jamčevine, ukoliko se namjeravaju nadmetati za kućicu većih dimenzija za koju se plaća jamčevina u većem iznosu.

 

 

Klasa:  610-02/18-01/30                                                       

Ur.broj: 2147/01-03/3-18-41                       

Makarska, 21. studenog 2018.g.   

 

                     

                                                                                                              predsjednik Odbora

                                                                                                     Dražen Nemčić, bacc.crim., v.r.

makarska logo